Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku

Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 9
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:307650-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Ustroń: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2017/S 148-307650
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Miasto UstrońRynek 1Punkt kontaktowy: Urząd Miasta UstrońOsoba do kontaktów: Józef Kuczera43-450 UstrońPolskaTel.: +48 338579300E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl Faks: +48 338579330
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ustron.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.ustron.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018roku.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczeniausług
Usługi
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
2 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 9
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne ipodobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: MiastoUstroń.
Kod NUTS PL225
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniuodpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
90000000, 90513100, 90512000, 90533000, 90500000
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie usługi polegającej na odbieraniu i zagospodarowaniuodpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkująmieszkańcy oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym:
1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych,
2) odbiór selektywnie zebranych odpadów,
3) odbiór selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych),
4) odbiór popiołu paleniskowego,
5) odbiór przeterminowanych leków,
6) odbiór odpadów budowlano-remontowych,
7) odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon ichemikaliów
8) wykonanie i dostarczenie wszystkim właścicielom nieruchomości harmonogramu określającego częstotliwośći terminy odbioru odpadów z danej nieruchomości,
9 dostarczenie na własny koszt worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do Specyfikacji Istotnych WarunkówZamówienia.
Uwaga:
Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podanaw szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1 do SIWZ) szacunkowa ilość odpadów do odbioruw 2018 roku (7000 Mg) jest ilością minimalną, którą należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
3 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 9
zakres usług będzie większy niż określono w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiającemuprzysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia do maksymalnej 15 000 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jakouprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brakzłożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku doZamawiającego.
d) Prawo opcji dotyczyć będzie zwiększenia ilości Mg odbieranych i zagospodarowywanych odpadów,
e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkachopisanych w SIWZ i projekcie umowy.
II.2.2)
Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosujeprawo opcji, co oznacza, że podana w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 1 do SIWZ)szacunkowa ilość odpadów do odbioru w 2018 roku (7000 Mg) jest ilością minimalną, którą należy wycenićw ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres usług będzie większy niż określono w szczegółowym opisieprzedmiotu zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia przedmiotu zamówienia domaksymalnej 15.000 Mg.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jakouprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brakzłożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku doZamawiającego.
d) Prawo opcji dotyczyć będzie zwiększenia ilości Mg odbieranych i zagospodarowywanych odpadów,
e) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkachopisanych w SIWZ i projekcie umowy.
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie 31.12.2018
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wymagania dotyczące wadium
1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000 PLN(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
1.2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: 15 10501070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o / Bielsko – Biała – z dopiskiem: Wadium – Odbiór izagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku.
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
4 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 9
1.3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym z uwzględnieniem art.46 ust. 4 ustawy Pzp.
Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę.
Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną nakonto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.
1.4. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w Kasie UrzęduMiasta Ustroń przed upływem terminu składnia ofert. Do oferty należy dołączyć kserokopię złożonegodokumentu. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające zustawy, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanieZamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie Pzp oraz być ważne przez okres związania ofertą,określony w niniejszej specyfikacji.
1.5. Zwrot wadium – zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.
1.6. Zatrzymanie wadium – zgodnie z art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy Pzp.
1.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium napodstawie art. 46 ust. 1 „uPzp”, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jakonajkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
1.8. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną odrzucone[art. 89 ust. 1 pkt 7b „uPzp”]
1.9. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować cały okres związania ofertą.
2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
2.1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % cenybrutto podanej w ofercie.
2.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko¬nania lub nienależytego wykonania umowy.
2.3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją art. 148 ust.1 ustawyPzp.
2.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone nie później niż w dniu podpisaniaumowy na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1050 1070 1000 0001 0250 7308 w ING Bank Śląski S.A. o /Bielsko – Biała – z dopiskiem: Zabezpieczenie umowy – Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zterenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku.
2.5 Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwiląwpływu środków pieniężnych na ww. rachunek Zamawiającego.
2.6 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunkubankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowyrachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunkuoraz prowizji bankowej za przelew pie-niędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
2.7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przezZamawiającego za należycie wykonane.
2.8. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć do Zamawiającegonajpóźniej w dniu podpisania umowy.
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów jeregulujących:
Rozliczenie świadczonych usług, będących przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będziepo zakończeniu miesiąca, za który wystawiona będzie faktura, z terminem płatności od 21 dni do 30 dni(termin określony przez Wykonawcę w formularzu oferty) licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionejfaktury Zamawiającemu. Wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie jako iloczyn podanej w ofercie ceny
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
5 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 9
jednostkowej za 1 Mg odpadów oraz rzeczywistej ilości zebranych odpadów potwierdzonych w sprawozdaniucomiesięcznym złożonym Zamawiającemu przez Wykonawcę.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziałuw postępowaniu określone w części VI SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianietych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w części VII i VIII SIWZ.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika doreprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowania i zawarcia umowy wsprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawcy wspólnieubiegającego się o zamówienie.
4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający żądazłożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tychWykonawców.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lubhandlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I. Wykonawcy ubiegający się oudzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego europejskiegodokumentu zamówienia (JEDZ) – załącznik nr 2 do SIWZ
II. Wykonawca musi spełnić warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, dotyczące kompetencji lubuprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1. wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicielinieruchomości zgodnie z wymogami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),
2. aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie zwymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1987 ze zm.) lub równoważne,w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiotzamówienia.
3. wpis do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez GłównegoInspektora Ochrony Środowiska (wymaganym zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytymsprzęcie elektrycznym i elektronicznym),
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Za minimalny poziom zdolnościuznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej zprzedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000 PLN, lub dla walut obcych na kwotęw wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonegoprzez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu wBiuletynie Zamówień Publicznych.
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
6 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
6 / 9
2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego wwysokości co najmniej 400 000 PLN
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązanyjest przedłożyć następujące dokumenty:
ad.1) potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonejdziałalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
ad.2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:
1. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, albo nadal wykonuje co najmniej 1 usługę, polegającą na odbieraniuodpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie, przy czym zrealizowany [zakończony] zakrestej usługi nie może być mniejszy, niż 6500 Mg wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania ipodmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługazostała wykonana lub jest wykonywane należycie.
Dowodami są tutaj: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługazostała wykonana albo nadal jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usługi nadalwykonywanej referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie minimalnego zakresu, tj.6500 Mg powinny zostać wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Uwagi:
a) Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały wykonanew sposób należyty i prawidłowo ukończone jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należyw wykazie usług podać zakres usług odpowiadających zakresowi warunku.
b) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursuzłotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o
zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
c) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunkudoświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności sąwymagane.
2. dysponuje w celu wykonania zamówienia publicznego następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładulub urządzeniami technicznymi (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami):
1) pojazd przystosowany do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 2 sztuki,
2) pojazd przystosowany do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych – co najmniej 2 sztuki,
3) pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej z napędem na dwie osie (4x4) – co najmniej 1sztuka.
W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązanyjest przedłożyć następujące dokumenty:
ad 1) wykaz wykonanej lub wykonywanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej 1 usługi polegającej naodbieraniu odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych z nieruchomości w ilości niemniejszej niż 6500 Mg (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
7 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
7 / 9
których usługi zostały wykonane) – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ, oraz załączeniemdowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,októrych mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi byływykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionejprzyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczeniewykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumentypotwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływemterminu składania ofert;
ad 2) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celuwykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wedługwzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ.
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanieusługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone w specyfikacjach, wzaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.271.1.23.2017
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.9.2017 - 10:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
8 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
8 / 9
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 12.9.2017 - 10:20
Miejscowość:
Urząd Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, pokój nr 1 (sala sesyjna).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Sierpień–Wrzesień 2018 r.
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
I. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający przewiduję tzw.„procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Procedura ta polega na tym, że Zamawiającyw toku czynności oceny ofert nie będzie dokonywał podmiotowej oceny wszystkich Wykonawców [ocenaspełnienia warunków udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia] i nie będzie badałwszystkich oświadczeń Wykonawców, złożonych przy ofertach. Zamawiający najpierw dokona oceny złożonychofert, pod kątem kryteriów oceny ofert, określonych w Części XIII SIWZ oraz przesłanek odrzucenia oferty[art. 89 ust. 1 ustawy Pzp], po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostałaoceniona jako najkorzystniejsza [uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej] dokona oceny podmiotowejtego Wykonawcy tj. zbada jego oświadczenie złożone przy ofercie w formie jednolitego europejskiegodokumentu zamówienia (JEDZ), a następnie zażąda od niego – na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzpprzedłożenia określonych dokumentów potwierdzających.
II. Zmiana umowy:
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość dokonaniaistotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność wprowadzania takich zmianwynika z następujących okoliczności:
1) zmiany wynagrodzenia, w następstwie ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. Zamawiającynie dopuszcza możliwości zwiększenia wartości umowy w przypadku podwyższenia stawki podatku VAT,
2) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. danych teleadresowychWykonawcy, Zamawiającego itp.),
3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotuumowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności –aneks do umowy.
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.
4. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do uzasadnienia iudokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wniosek o zmianępostanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Dz.U./S S148
04/08/2017
307650-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
9 / 9
04/08/2017S148
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
9 / 9
ul. Postępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VIustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danegozamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisówniniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieniaprzysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzucasię niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie orazwskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznympodpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnegośrodka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5ustawy Pzp.
6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego oniezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest onzobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawyPzp.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w ustawie Pzp.
8.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SpecyfikacjiIstotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składaniawniosków.
9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegazawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plFaks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.8.2017

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Ustroń od właścicieli nieruchomości w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.08.2017 10:31