OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.86.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na czyszczeniu kanalizacji sanitarnej Dn 200 mm o długości ok. 1000 m, i monitoring po jej wyczyszczeniu i udrożnieniu. Kanalizacja jest zlokalizowana w Ustroniu Hermanicach częściowo na terenach zielonych, częściowo w drogach.

 

Zakres robót obejmuje:

1) czyszczenie ciągów kanalizacji sanitarnej,

2) czyszczenie studni kanalizacyjnych,

3) udrażnianie kanalizacji sanitarnej,

4) naprawę ciągów kanalizacji metodą krótkiego rękawa,

5) bieżące wykonywanie monitoringu całej sieci kanalizacyjnej po jej wyczyszczeniu i udrożnieniu oraz przedstawienie Zamawiającemu zapisu przebiegu monitoringu wyczyszczonej sieci kanalizacji sanitarnej na nośniku CD/DVD w standardowym formacie zapisu (.avi lub .mpg/.mpeg).

Jeżeli po wykonaniu czyszczenia i inspekcji TV wykonawca ujawni, dokumentując nagraniem na DVD lub zdjęciami, poważne usterki kanalizacji (pęknięcia, ubytki, zatory) powodujące zagrożenia w eksploatacji kanalizacji, to jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

W celu wyeliminowania stanu awaryjnego, po uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca przystąpi do natychmiastowej naprawy zlokalizowanych usterek. Wykonawca winien posiadać odpowiednie doświadczenie oraz sprzęt i materiały do naprawy bezwykopową metodą „krótkiego rękawa”.

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzić wizję w terenie na którym przebiega przewidziana do czyszczenia kanalizacja.

Do odbioru zadania należy przedstawić raport z przeprowadzonej inspekcji z monitoringiem na płytce wraz z raportem.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, pocztą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.11.2017 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.86.2017 – Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 03.11.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt.

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń 26.10.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Czyszczenie i monitoring kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.10.2017 10:06
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.11.2017 08:01