Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.87.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

 

Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej dz 63 x 5,8 mm o długości 72,55m oraz budowę 14 przyłączy wody do budynków mieszkalnych w Ustroniu Hermanicach o całkowitej długości 145,15m.

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacjach projektowych, w specyfikacjach technicznych, a także w przedmiarach robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Andrzej Siemiński

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.03.2018 roku

Gwarancja na przedmiot umowy: 36 miesięcy

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.87.2017 – Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.11.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 02.11.2017 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.11.2017 13:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
27.11.2017 08:19 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
27.11.2017 08:19 Dodano załącznik "ZP.272.3.87.2017_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
14.11.2017 09:58 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
14.11.2017 09:58 Dodano załącznik
"ZP.271.3.87.2017_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:25 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
02.11.2017 13:20 Dodano załącznik "Sieć-Uzgodnienie z zarządcą drogi 3
str.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:19 Dodano załącznik "Sieć-Uzgodnienie z zarządcą drogi 2
str.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:19 Dodano załącznik "Sieć-Uzgodnienie z zarządcą drogi 1
str.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:19 Dodano załącznik "Sieć-Uzgodnienie z WZC.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:19 Dodano załącznik "Sieć-strona tytułowa przedmiaru.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:19 Dodano załącznik "Sieć-Strona tytułowa opisu.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:18 Dodano załącznik "Sieć-Specyfikacja techniczna.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:18 Dodano załącznik "Sieć-rysunki.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:18 Dodano załącznik "Sieć-Przedmiar.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:18 Dodano załącznik "Sieć-Opis techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:17 Dodano załącznik "Sieć-BIOZ.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:17 Dodano załącznik "Przyłącza-Zestaw wodomierzowy z
reduktorem.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:17 Dodano załącznik "Przyłącza-Zasuwa domowa 2.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:17 Dodano załącznik "Przyłącza-Zasuwa domowa.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:17 Dodano załącznik "Przyłącza-Uzgodnienie z zarządcą
drogi 3 str.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:16 Dodano załącznik "Przyłącza-Uzgodnienie z zarządcą
drogi 2 str.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:16 Dodano załącznik "Przyłącza-Uzgodnienie z zarządcą
drogi 1 str.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:16 Dodano załącznik "Przyłącza-Studnia wodomierzowa.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:16 Dodano załącznik "Przyłącza-Strona tytuowa
przedmiaru.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:16 Dodano załącznik "Przyłącza-Specyfikacja techniczna.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:15 Dodano załącznik "Przyłącza-Schemat zab. wodomierza w
studni wodomierzowej.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:15 Dodano załącznik "Przyłącza-Przedmiar.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:15 Dodano załącznik "Przyłącza-projekt
zagospodarowania.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:15 Dodano załącznik "Przyłącza-Profil podłużny -bud.
34A,34,32,30,28.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:14 Dodano załącznik "Przyłącza-Profil podłużny - bud.
58,60,62,21.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:14 Dodano załącznik "Przyłącza-Profil podłużny - bud.
46,31,29,48,56.pdf"

(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:14 Dodano załącznik "Przyłącza-Opis techniczny.pdf"
(Józef Kuczera)
02.11.2017 13:13 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)