OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.87.2017

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

 

Zakres zamówienia obejmuje budowę sieci wodociągowej dz 63 x 5,8 mm o długości 72,55m oraz budowę 14 przyłączy wody do budynków mieszkalnych w Ustroniu Hermanicach o całkowitej długości 145,15m.

 

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacjach projektowych, w specyfikacjach technicznych, a także w przedmiarach robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Andrzej Siemiński

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.03.2018 roku

Gwarancja na przedmiot umowy: 36 miesięcy

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.87.2017 – Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 10.11.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 02.11.2017 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Różanej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:02.11.2017 13:13
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.11.2017 08:19