OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr G2.ZP.271.3.01.2017

Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Gimnazjum nr 2 w Ustroniu elektronicznych kart podarunkowych do zrealizowania w punktach handlowych na terenie minimum Powiatu Cieszyńskiego, w następujących rodzajach i wartościach:

 1. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 250 PLN w ilości 14 sztuk
 2. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 300 PLN w ilości 5 sztuk
 3. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 400 PLN w ilości 4 sztuk
 4. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 450 PLN w ilości 2 sztuk
 5. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 500 PLN w ilości 4 sztuk
 6. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 600 PLN w ilości 5 sztuk
 7. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 650 PLN w ilości 2 sztuk
 8. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 700 PLN w ilości 3 sztuk
 9. Elektroniczna karta podarunkowa o stanie konta 800 PLN w ilości 2 sztuki

Wymagany okres ważności kart podarunkowych: minimum 12 miesięcy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Iskrzycka-Marianek

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 05.12.2017 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs G2.ZP.271.3.01.2017 – Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla
Gimnazjum nr 2 w Ustroniu”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 24.11.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Oferty spełniające formalne wymagania, określone w instrukcji dla wykonawców, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Cena oferty brutto – max. 60 punktów.
 2. Ilość punktów handlowych w których można dokonać zakupów za pomocą elektronicznych kart podarunkowych na terenie Miasta Ustroń – max. 20 punktów.
 3. Ilość miesięcy ważności kart podarunkowych i tym samym termin wykorzystania środków znajdujących się na kartach – max 20 punktów.

Ocena oferty będzie dokonywana wg poniższych zasad:

Ad 1) Kryterium - Cena oferty – łączna cena brutto, za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc1 = Cn / Co x 60 pkt

gdzie

Pc1 - liczba punktów w kryterium Cena oferty

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ad 2) Kryterium - Ilość punktów handlowych

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

                Pc2 = Do / Dn x 20 pkt

gdzie:

Pc2 - liczba punktów w kryterium Ilość punktów handlowych

Db - ilość punktów handlowych w ocenianej ofercie

Dn - najwyższa ilość punktów handlowych wśród złożonych ofert

 

Ad 3) Kryterium - Ilość miesięcy ważności kart podarunkowych

W tym kryterium oceniana będzie liczba miesięcy ważności kart (minimum 12 miesięcy od daty aktywacji).

Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

                Pc3 = Mo / Mn x 20 pkt

gdzie:

Pc3 - liczba punktów w kryterium Ilość miesięcy ważności kart podarunkowych

Mo - liczba miesięcy ważności kart w ocenianej ofercie

Mn - najwyższa liczba miesięcy ważności kart podarunkowych wśród złożonych ofert

 

Łączną ocenę oferty stanowić będzie suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyliczoną w następujący sposób Pc = Pc1 + Pc2 + Pc3.

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimum pozwalają na uzyskanie 100 pkt. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

Ustroń, dn. 16.11.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa elektronicznych kart podarunkowych dla Gimnazjum nr 2 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:16.11.2017 09:48
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:20.12.2017 08:25