OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.91.2017

Burmistrz Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń ul. Rynek 1

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup ozdoby świątecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup bombki na Rynek Miasta”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ozdoby świątecznej w ramach zadania: „Zakup bombki na Rynek Miasta”.

Ozdoba formą ma nawiązywać do bombki. Konstrukcja aluminiowa spawana. Element wyposażony w dwa wejścia (min. wysokość 180 cm) oraz ławeczkę (siedzisko z desek zabezpieczonych przed wilgocią). Przestrzeń pod siedziskiem zagospodarowana będzie obciążeniem konstrukcji poprzez np. bloczki betonowe i zamaskowana matą dekoracyjną w kolorze czerwonym. Przestrzeń nad przejściami wypełniona matą dekoracyjną w kolorze czerwonym. Obrys przejść wykonany wężem LED w kolorze białym ciepłym (horyzontalny, min. 36 diod/1m). Pozostała przestrzeń wypełniona łańcuchami LED (max. odległość diod 10 cm) w kolorze białym ciepłym. Bombka zwieńczona elementem w kształcie zawieszki (min. wysokość 50 cm) wypełnionym matą dekoracyjną w kolorze czerwonym oraz ww. łańcuchami LED. Element wyposażony w skrzynkę elektryczną z bezpiecznikami. Wszystkie połączenia gumowe IP 44. Łączna ilość punktów świetlnych min. 1800 szt. z efektem flesza. Konstrukcja bombki musi być rozbieralna i pozwalająca na wielokrotny demontaż i montaż. Poglądowa wizualizacja w załączniku.

Zamówienie obejmuje dostawę i montaż bombki na płycie Rynku w Ustroniu wraz z przeszkoleniem pracowników o montażu i demontażu.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Dorota Fijak

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 11.12.2017 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.91.2017 – Zakup ozdoby świątecznej w ramach zadania: „Zakup bombki na Rynek Miasta”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 01.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

 

amawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 23.11.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup ozdoby świątecznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup bombki na Rynek Miasta”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:23.11.2017 13:59
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:18.12.2017 12:51