Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.04.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz sporządzania projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Zakres zlecanych usług obejmuje w szczególności:
 1. współpracę przy analizie wniosków o wydanie decyzji (w tym sprawdzenie jego kompletności), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003r w sprawie sposobu ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) oraz współpracę w przygotowaniu treści wezwania do uzupełnienia wniosku wraz ze wskazaniem brakujących dokumentów,
 2. inwentaryzację urbanistyczną tzw. obszaru analizowanego, obejmującą m. in. inwentaryzację istniejącej zabudowy wg funkcji, orientacyjnych wysokości istniejących obiektów, geometrii dachów, ślepych ścian, inwentaryzację istniejących dojść i dojazdów oraz innych elementów charakterystycznych dla analizowanego obszaru,
 3. współpracę przy rozpatrzeniu ewentualnych uwag, wniosków i zastrzeżeń stron postępowania wraz z wnioskami na piśmie,
 4. zredagowanie treści projektów decyzji wraz z załącznikami z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji warunkach zabudowy (Dz.U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1589) i ewentualnych uwag stron postępowania, wraz z pismem przewodnim do instytucji opiniujących,
 5. opracowanie końcowego projektu decyzji po wpłynięciu i uwzględnieniu ostatniego z wymaganych uzgodnień,
 6. w przypadku odwołania się od decyzji – współpraca przy sporządzeniu projektu pisma do organu II-giej instancji wraz z uzasadnieniem podjętego w decyzji rozstrzygnięcia.
 1. Wykaz materiałów wyjściowych udostępnionych Wykonawcy przez Zamawiającego:
 1. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń,
 2. wykaz planów uchwalonych po 1 stycznia 1995 roku,
 1. Zamawiający zobowiązuje się:
 1. niezwłocznie przekazywać Wykonawcy wniosek inwestora o wydanie decyzji wraz z załącznikami,
 2. udostępniać Wykonawcy posiadane dokumenty związane z wykonywanymi opracowaniami,
 3. prowadzić obsługę administracyjną procedur wydawania decyzji,
 4. ponosić koszty korespondencji,
 5. opracowywać projekty pism do organu II - giej instancji.
 1. Sposób opracowywania zleconych prac:
 1. projekty decyzji należy opracować w części tekstowej i graficznej w wersji elektronicznej, celem przesłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
 2. końcowe projekty decyzji należy opracować w części tekstowej i graficznej w wersji elektronicznej, celem przesłania ich do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail,
 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania poszczególnych czynności z zakresu zlecanych prac w terminach gwarantujących wydanie decyzji końcowej w terminie zgodnym z Kodeksem Postępowania Administracyjnego, a w szczególności:
 • termin opracowania projektu decyzji gotowego do wysłania do instytucji opiniującej - do 14 dni od daty przekazania przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji wraz z załącznikami,
 • termin opracowania projektu decyzji końcowej do 7 dni od daty wpłynięcia ostatniego z wymaganych uzgodnień - terminem wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych decyzji jest data przekazania Zamawiającemu treści projektu decyzji końcowej wraz z załącznikami.
 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane, z którymi zetknie się przy wykonywaniu zamówienia, w szczególności zawarte w przekazanych mu przez Zamawiającego aktach sprawy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Jarosław Grzybowski,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.04.2018 – Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

[Pc1] - Cena brutto usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej

60%

60 punktów

2.

[Pc2] - Cena brutto usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej

20%

20 punktów

3.

[Pc3] - Cena brutto usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

20%

20 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2 + Pc3

Punktowe Kryterium – Pc1

Zamawiający przyzna 60 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za przygotowanie jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej

Pc1 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――       x 60 pkt

Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

i gospodarczo-garażowej przy zabudowie oraz zabudowy zagrodowej ocenianej oferty

Punktowe Kryterium – Pc2

Zamawiający przyzna 20 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za przygotowanie jednego ostatecznego projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej

Pc2 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――       x 20 pkt

Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o warunkach zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

usługowej, produkcyjnej, składowej i magazynowej ocenianej oferty

 

Punktowe Kryterium – Pc3

Zamawiający przyzna 20 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za przygotowanie jednego ostatecznego projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego

projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pc3 =  ――――――――――――――――――――――――――――――――――――       x 20 pkt

Cena usługi polegającej na przygotowaniu jednego ostatecznego projektu

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 28.11.2017 r

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sporządzanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie miasta Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2017 12:29