Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.06.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy zakres dostaw określa formularz cenowy.

Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w ciągu poprzednich 12 miesięcy oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na dostawy będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Kupujący może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Sprzedającemu nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.

Kupujący zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dostaw, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Wybrany wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu aktualne karty charakterystyki dla wszystkich artykułów chemicznych wymienionych w formularzu cenowym.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Renata Kamińska,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.06.2018 – Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 06.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 28.11.2017 r

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywna dostawa środków czystości dla Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.11.2017 12:33