Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.07.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych zleconych przez Zamawiającego w na terenie Miasta Ustroń.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Wytyczenie w terenie oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej (szkice wytyczeniowe) zgodnie z zasadami sztuki geodezyjnej, punktów wyznaczających przebiegi tras i urządzeń oraz budowli na trasach kabli eNN, RWN, gazociągu, wodociągu, kanału ciepłowniczego, dróg, chodników, ścieżek, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
  2. Pomiary powykonawczo – inwentaryzacyjne kabli eNN, RWN, gazociągu, wodociągu, kanału ciepłowniczego, dróg, chodników, ścieżek, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
  3. Wznowienie granic nieruchomości.
  4. Podział działek.
  5. Aktualizacje podkładów sytuacyjno-wysokościowych w terenie. Aktualizacja podkładów mapowych musi być wykonana w formie cyfrowej z uwzględnieniem granic nieruchomości oznaczonych wyraźnym odmiennym kolorem od pozostałych linii.

 

Orientacyjna ilość została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.07.2018 – Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

 

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 05.12.2017 r

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 11:41