Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.08.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług geodezyjnych zleconych przez Zamawiającego polegających na prowadzeniu czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2018 roku.

Zakres zamówienia obejmuje pełnienie funkcji biegłego geodety upoważnionego przez Burmistrza Miasta do przeprowadzenia rozgraniczenia nieruchomości tj. ustalenia przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Czynności rozgraniczenia obejmują wszystkie czynności wynikające z Rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości, w szczególności :

  • zgłoszenie pracy geodezyjnej w ośrodku dokumentacji, analiza dokumentacji,
  • określenie terminu rozpoczęcia czynności ustalenia przebiegu granic i doręczenie stronom wezwania do stawienia się na gruncie,
  • ustalanie przebiegu granic na gruncie,
  • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, przy czym:

  1. rozpoczęcie każdorazowo po otrzymaniu postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego wraz z upoważnieniem do przeprowadzenia ustalenia przebiegu konkretnej granicy określonej w postanowieniu,
  2. sporządzenie dokumentacji w zależności od sposobu rozstrzygnięcia wynikającego z art. 31,32,34 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacja techniczna sporządzona zostaje  w myśl przepisów określonych w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r w sprawie rozgraniczania nieruchomości,
  3. sporządzenie kosztów z czynności rozgraniczenia,
  4. zakończenie: po złożeniu sprawozdania z wykonania czynności rozgraniczenia w terminie nie przekraczającym okres 6 miesięcy od dnia otrzymania postanowienia.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Andrzej Siemiński,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.08.2018 – Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2018 roku”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

[Pc1] - Cena brutto usługi polegającej na rozgraniczeniu pierwszego punktu nieruchomości

50%

50 punktów

2.

[Pc2] - Cena brutto usługi polegającej na rozgraniczeniu każdego następnego punktu nieruchomości

50%

50 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2

Punktowe Kryterium – Pc1

Zamawiający przyzna 50 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za rozgraniczenie pierwszego punktu nieruchomości, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na rozgraniczeniu

pierwszego punktu nieruchomości

Pc1 =  ――――――――――――――――――――――――    x 60 pkt

Cena usługi polegającej na rozgraniczeniu

pierwszego punktu nieruchomości ocenianej oferty

 

Punktowe Kryterium – Pc2

Zamawiający przyzna 50 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za rozgraniczenie każdego następnego punktu nieruchomości, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

 

Najniższa cena usługi polegającej na rozgraniczeniu

każdego następnego punktu nieruchomości

Pc2 =  ―――――――――――――――――――――――――――x 50 pkt

Cena usługi polegającej na rozgraniczeniu

każdego następnego punktu nieruchomości ocenianej oferty

 

Ustroń, dn. 05.12.2017 r

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Prowadzenie czynności rozgraniczenia nieruchomości w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 11:42