Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.09.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych Miasta.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. Demontaż nieaktualnego, zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania. Zdemontowane tarcze znaków oraz słupki Wykonawca przetransportuje na składowisko odpadów (Zamawiający nie posiada miejsca na składowanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie jednostkowej oferty. W zakres demontażu słupków wchodzi: odkopanie fundamentu słupka, rozebranie fundamentu, odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym słupku, wywóz betonowych odpadów na składowisko odpadów.
  2. Dostawę i montaż nowego oznakowania.

Tarcze znaków przeznaczone do montażu to:

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową I generacji;

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową II generacji;

- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową I generacji;

- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową II generacji.

Tarcze znaków powinny być płaskie o usztywnionej powierzchni, wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 do 2,0 mm. Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, tj. nazwę lub znak handlowy producenta folii, typ odblaskowości, trwałość folii w latach, tabliczka powinna posiadać informację o dacie wymaganego przeglądu technicznego. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji wsporczej muszą uniemożliwiać jego przesunięcia, pozwalając jednocześnie na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję. Elementy mocujące tablicę do konstrukcji wsporczej muszą być zamocowane w sposób niewidoczny od strony lica tablicy. Połączenie elementów mocujących z tarczą znaku i konstrukcją wsporczą nie może powodować odkształceń płaszczyzny lica.

Materiał zastosowany do wykonania znaków łącznie z konstrukcją wsporczą musi posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną albo dokument równoważny.

Słupki służące do mocowania znaków pionowych powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicy 60 mm. Długości słupków i konstrukcji muszą być tak dobrane, aby zapewnić (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) zachowanie skrajni pionowej znaków. Słupki mają być kotwione w fundamencie o wymiarach: 30x30 cm z betonu klasy B-20 wylewanego na mokro, posadowionego poniżej strefy przemarzania. Po posadowieniu znaku (fundamentu) należy odtworzyć nawierzchnię wokół słupka.

Orientacyjna ilość została określona w formularzu cenowym. Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.09.2018 – Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 05.12.2017 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 11:45