Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.10.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby Miasta Ustroń zgodnie z formularzem cenowym w następujących ilościach:

Etylina 95 Pb                                   -              7000 litrów

Olej napędowy                                -              2500 litrów

Olej napędowy    uszlachetniony    -              3700 litrów

Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na dostawy będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Sprzedawcy nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zakupów, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Zakup paliwa – tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów. Wykonawca zapewni sprzedaż paliwa dla Zamawiającego w stacji paliw oddalonej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Stacja paliw musi być otwarta przez cały tydzień w godzinach minimum od 7:00 do 22:00.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych i procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.10.2018 – Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2018 roku”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 14.12.2017 r. do godz. 10:00.

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca określi zaproponowany upust od ceny jednego litra paliwa płynnego, w formie:

- upustu określonej kwoty pieniężnej od ceny paliwa płynnego

np. cena litra etyliny 4,40 zł/ litr upust 0,05 gr. cena po zastosowanym upuście 4,35 zł/ litr,

 

lub upustu procentowego od ceny 1 litra paliwa płynnego.

np. cena litra etyliny 4,40 zł / litr upust 5% cena po zastosowanym upuście 4,18 zł / litr.

 

Upust określony przez Wykonawcę zostanie ustalony na okres określony w umowie i nie będzie podlegał zmianie, a cena 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszana o zastosowany przez Wykonawcę upust.

 

Wszystkie inne prace towarzyszące przy realizacji zamówienia (personel, zakup paliwa itp.) należy ująć w cenach jednostkowych paliw.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 05.12.2017 r

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miasta Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 14:07