Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.11.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi i utrzymania ogólnodostępnych całodobowych toalet miejskich usytuowanych przy ul. Hutniczej i ul. Grażyńskiego w Ustroniu w następującym zakresie:

 1. Obsługa toalet miejskich, nieprzerwane zapewnienie dostępu, czystości i właściwych warunków sanitarno-higienicznych korzystania z toalet w okresie trwania umowy.
 2. Wyposażenie toalet miejskich w środki czystości oraz środki sanitarne i higieniczne niezbędne do jej użytkowania i sprzątania tj. m.in.: papier toaletowy, mydło w płynie, sprzęt i środki do sprzątania oraz do dezynfekcji wg wykazu producenta toalety.
 3. Codzienne sprawdzanie i utrzymywanie czystości wewnątrz toalet miejskich zgodnie z planem higieny, instrukcją czyszczenia toalety, opisem przebiegu sprzątania oraz ewentualne zmycie lub doczyszczenie zabrudzeń w razie wystąpienia  takiej potrzeby.
 4. Codzienne sprawdzenie drożności kanalizacji sanitarnej i działania instalacji wody.
 5. Obsługę układu sterowania automatyczną toaletą publiczną zgodnie z przekazaną w dniu podpisania umowy instrukcją producenta, która zawiera wybór między innymi trybu pracy toalety, zestawów parametrów toalety.
 6. Sprawdzanie poprawności działania urządzeń, a w przypadku stwierdzenia awarii lub uszkodzeń urządzeń zabezpieczenie ich i zgłaszanie ich do Zamawiającego.
 7. Niezwłoczne usuwanie awarii urządzeń i uszkodzeń toalet wynikających z niewłaściwego korzystania z nich.
 8. Bieżąca wymiana elementów zużywalnych np. żarówek, świetlówek.
 9. Opróżnianie koszy na śmieci.
 10. Pełnienie pod wskazanym przez Wykonawcę numerem telefonu całodobowego dyżuru (również w dni wolne i święta) umożliwiającego rozpoczęcie próby uruchomienia toalety w przypadku jej awarii (blokady) w czasie nie dłuższym niż 1 godzinę od chwili zgłoszenia lub powzięcia informacji o awarii (blokadzie).
 11. Codzienne sprawdzanie i utrzymywanie czystości na zewnątrz wokół toalet tj. m.in.: zamiatanie, usuwanie zanieczyszczeń z rynien, grabienie liści, odśnieżanie i usuwanie śliskości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Zawiadomienie Zmawiającego o wszelkich szkodach spowodowanych kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem toalet, awarią niezwłocznie lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od zaistnienia zdarzenia skutkującego szkodą oraz czuwanie nad sporządzaniem i sporządzanie odpowiednich dokumentów, umożliwiających likwidację szkody przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
 13. Zgłaszanie do Straży Miejskiej, Policji przypadków chuligaństwa i wandalizmu mających miejsce w toaletach miejskich.
 14. Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozliczenie za energię elektryczną, wodę i ścieki oraz pobór opłaty za korzystanie z toalety dokonywane będzie przez Miasto Ustroń,

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Jarosław Pobożny,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.11.2018 – Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do dnia 22.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

 

gdzie:

 

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 14.12.2017 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obsługa oraz utrzymanie toalet publicznych w Ustroniu na terenie Miasta Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.12.2017 09:17