OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr MDSS.ZP.271.3.01.2017

Kierownik Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Słoneczna 10

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego pieca konwekcyjno-parowego przeznaczonego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu o następujących parametrach:

Piec Konwekcyjno-parowy, manualny primax EDE-910HS(10XGN1/1) lub inny równoważny wyposażony w:

  1. podstawę pod piec PRIMAX 651202
  2. zestaw prysznicowy (spryskiwacz do mycia ręcznego pieca)
  3. pojemnik:
  • GN 1/1 40,
  • N 1/1 100,
  • 121104 GN 1/1 100 perforowany,
  • 890233 pojemnik 1/1 60 Marmurek

Wykonawca dostarczy i zamontuje zamawiany piec w Miejskim Domu Spokojnej Starości w Ustroniu w miejscu wskazanym przez użytkownika obiektu oraz przeszkoli pracowników w zakresie obsługi pieca.

Gwarancja na dostarczony piec – 36 miesięcy. Gwarancja obejmuje między innymi koszty dojazdów i czas pracy serwisantów, wymianę części, coroczne kompleksowe przeglądy gwarancyjne. W okresie gwarancji czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia – maksymalnie 4 godziny, czas na naprawę – maksymalnie 2 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Ilona Niedoba

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.12.2017 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs MDSS.ZP.271.3.01.2017 – Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby MDSS w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 21.12.2017 r. do godz. 14:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc= Cn / Co x 100 pkt

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 14.12.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup pieca konwekcyjno-parowego na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:14.12.2017 12:11
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:03.01.2018 09:14