Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.13.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń, których wykaz stanowi załącznik 1 do ogłoszenia n/w usług:

  1. przegląd okresowy drożności i szczelności przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz podłączenia przewodu kominowego, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 lit. c Prawa Budowlanego, wraz z wystawieniem opinii.
  2. usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, celem zapewnienia ich drożności zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze zm.):
  1. od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku,
  2. od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – 2 razy w roku,
  3. z przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku,
  1. wystawianie opinii kominiarskich,
  2. inwentaryzacja przewodów kominowych i podłączeń przewodów kominowych wraz z wystawieniem opinii kominiarskiej.

Ilość przewodów kominowych została podana w formularzu cenowym (pozycje 1-5) stanowiącym załącznik do oferty. Pozostałe ilości wskazane w formularzu cenowym są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na usługi będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować zamówienie zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację zamówienia w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości usług, na rzecz innych stanowiących przedmiot zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.13.2018 – Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 29.12.2017 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

 

Ustroń, dn. 21.12.2017 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przegląd, czyszczenie oraz inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach zarządzanych przez Wydział Mieszkaniowy Urzędu Miasta Ustroń w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.12.2017 13:15