KONKURS OFERT WYBÓR REALIZATORA PROGRAMU ZDROWOTNEGO W ROKU 2018

Burmistrz Miasta Ustroń działając na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 48 ust. 1,3 i 48b ust. 1, 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 z późn. zm.) oraz Uchwały XVI/181/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 31 marca 2016 r.

 1. PRZEDMIOT KONKURSU.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora programu, który zorganizuje i przeprowadzi w 2018 r. Program Zdrowotny: "Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018". Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Ustroń:

http://www.ustron.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14487&idmp=975&r=r

 1. ADRESACI KONKURSU

Konkurs adresowany jest do podmiotów leczniczych wykonujących działalność lecznicza na terenie Miasta Ustroń.

 1. TERMIN REALIZACJI PROGRAMU: od dnia zawarcia umowy (wzór nr 4) do 30 listopada 2018r.
 2. Beneficjenci programu: Trzynastoletnie dziewczynki (Rocznik objęty programem zdrowotnym 2005) będące mieszkankami. Miasta Ustroń.
 3. PRZEDMIOTOWY ZAKRES PROGRAMU ZDROWOTNEGO:
 1. przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej rozpowszechnianie informacji o programie zdrowotnym t.j. na stronie internetowej lub w siedzibie realizatora.
 2. zakup szczepionki czterowaletnej
 3. wywiad kwalifikujący do szczepienia
 4. badanie lekarskie poprzedzające szczepienie,
 5. wykonanie szczepień przez pielęgniarki posiadające ukończony kurs w zakresie wykonywanie szczepień ochronnych pod nadzorem lekarskim,
 6. prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych szczepień zgodnie z ustaleniami umowy,
 7. wyłonieni w konkursie realizatorzy zobowiązani będą do zaszczepienia osób zamieszkujących Miasto Ustroń, bez względu na to, do jakiej placówki zdrowia są zadeklarowani,
 8. co miesięczne rozliczenie Programu Zdrowotnego do 10 dnia następnego miesiąca na podstawie faktury wystawionej przez realizatora wraz ze sprawozdaniem merytoryczno - finansowym (wzór nr 3), oświadczeniem o przystąpieniu do Programu Zdrowotnego (wzór nr 5).

 

 1. ZASADY I WARUNKI PRZYZNANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH
  Z BUDŻETU MIASTA NA REALIZACJĘ PROGRAMU ZDROWOTNEGO.
 1. Podmioty uczestniczące w konkursie ofert i ubiegające się o środki z budżetu miasta na realizację Programu Zdrowotnego powinny spełniać następujące warunki:
 1. Opracować ofertę (wzór nr 1) uwzględniając zadania realizowane w ramach programu podane w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą realizacje programu w sposób efektywny i terminowy.
 3. Posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie, odpowiednie zaplecze lokalowe i sprzętowe do realizacji programu. Szczepienia będą realizowane w pomieszczeniach, które pod względem technicznym i sanitarnym spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
 4. Oferty muszą być podpisane przez osoby(ę) uprawnione(ą) do składania oświadczeń.
 5. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 1. statut jednostki (bądź inny dokument potwierdzający jego formę organizacyjną) lub kopię potwierdzoną ze zgodność z oryginałem,
 2. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wyciąg z rejestru podmiotów leczniczych prowadzonego przez wojewodę, okręgowej rady lekarskiej lub okręgowej rady pielęgniarek (lub kopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem),
 3. oświadczenie (wzór nr 2),
 4. dokument potwierdzający ubezpieczenie realizatora programu zdrowotnego od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności (lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie o dysponowaniu odpowiednią doświadczoną kadrą medyczną, aparaturą i warunkami do przeprowadzenia programu zdrowotnego.

Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby(ę) upoważnione(ą) do podpisania oferty.

 1. Termin i sposób składania ofert:
 1. Kompletne oferty wraz z załącznikami, należy składać na formularzu wg wzoru do niniejszego ogłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.01.2018 r.
 2. Wzór oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 25 w godzinach pracy Urzędu Miasta od 7.30 do 15.30 lub bezpośrednio ze strony internetowej.
 3. Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

- Justyna Stepień tel. (33) 857-93-13.

 1. Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs-wybór realizatora Programu Zdrowotnego w 2018 roku pn" Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018".

Zamkniętą kopertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1 Biuro Podawcze pok. Nr 4) w terminie do 16.01.2018r.

 1. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie najniższa cena. W przypadku złożenia ofert zwierających taką samą najniższą cenę przez więcej niż jednego realizatora programu – realizacja zadania zostanie zlecona tym podmiotom proporcjonalnie.
 2. Wyboru realizatora programu zdrowotnego dokona Burmistrz Miasta Ustroń – dokonując oceny ofert na podstawie informacji w nich zawartych, biorąc pod uwagę spełnianie warunków stawianych oferentom oraz ceny poszczególnych świadczeń zdrowotnych, które będą wykonywane w ramach realizacji programu zdrowotnego.
 1. DODATKOWE INFORMACJE:

Miasto Ustroń zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu, bądź niewyłonienia realizatora programu zdrowotnego.

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na wybór realizatora w 2018 r. "Programu Polityki Zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Ustroń na lata 2016-2018"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Środowiska i Rolnictwa - UM Ustroń
Informację opublikował:Justyna Stępień
Data publikacji:03.01.2018 11:31
Informację aktualizował:Justyna Stępień
Data aktualizacji:06.02.2018 12:39