Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.15.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie barier energochłonnych w ciągu drogi powiatowej ulicy Skalica w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje rozebranie istniejących barier żelbetowych wraz z utylizacją oraz montaż nowych barier energochłonnych stalowych typu SP-05/4 z prowadnicą o profilu B, na odcinku ok. 225 mb.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacjach technicznych, które są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Jarosław Urbanowicz

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy

Gwarancja na przedmiot umowy: 36 miesięcy

 Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.15.2018 – Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 12.01.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 04.01.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana barier energochłonnych ul. Skalica jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.01.2018 13:42