Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Mokrej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.16.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Mokrej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlano-wykonawczego modernizacji nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Mokrej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
 2. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi ulicy Mokrej w Ustroniu (od ul. Kamieniec o długości około 300m oraz włączenie do ul. Spokojnej o długości około 60m)  wraz z budową odwodnienia, przebudową istniejącego przepustu oraz budową nowego przepustu.  Klasa drogi D (dojazdowa) o szerokości jezdni 2,5-3,0m o nawierzchni z płyt betonowych.
 3. Zakres zamówienia obejmuje:
 1. opracowanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi,
 2. uzyskanie wypisów z rejestru gruntów,
 3. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w niezbędnym zakresie (opinia geologiczna lub dokumentacja geologiczno-inżynierska)
 4. opracowanie planu zagospodarowania terenu
 5. opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części drogowej wraz z odwodnieniem,
 6. uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
 7. opracowanie projektów niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
 8. opracowanie projektów organizacji ruchu (docelowej i na czas budowy) ,
 9. uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień oraz uzgodnień branżowych niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
 10. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót,
 11. opracowanie kosztorysu inwestorskiego, ślepego i przedmiaru robót,
 12. opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
 1. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 2. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja geologiczno-inżynierska – po pięć egzemplarzy, a kosztorys, przedmiar i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz DWG o wielkości mniejszej niż 5MB).
 3. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (t.j.Dz.U.2017.1332 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 4. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 5. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 6. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.
 7. Zaproponowane w projekcie rozwiązania techniczne będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, a ostateczne rozwiązania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.11.2018 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.16.2018 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Mokrej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 31.01.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 23.01.2018 r

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej modernizacji nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul. Mokrej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników gminnych”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2018 10:25