Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu – czynności administracyjne

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.19.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu – czynności administracyjne

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zarządzania cmentarzem komunalnym oraz utrzymanie porządku i czystości w kaplicy cmentarnej znajdującej się na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej w Ustroniu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Dorota Fijak,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 15.02.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.19.2018 – Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu – czynności administracyjne”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do dnia 09.02.2018 r. do godz. 15:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Pc = Cn / Co x 100 pkt

 

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 02.02.2018 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzanie cmentarzem komunalnym położonym przy ulicy Katowickiej w Ustroniu – czynności administracyjne
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.02.2018 14:06