Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Źródlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.21.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Źródlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Źródlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”.

Zakres zamówienia obejmuje

  1. budowę sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200 x 5,9 mm PVC kl. S SDR 34 o długości 157,0 m, Ø 160 x 4,7 m o długości 68,5 m,
  2. budowę kanalizacji sanitarnej (przewiert sterowany) z rur Ø 200 x 11,9 m PE HD RC 100 SDR 17 o długości 24,5 m,
  3. zabudowę studni kanalizacyjnych betonowych DN 1000 mm – szt. 6 oraz studni z tworzywa Ø 600 i Ø 400 łącznie 9 szt.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Andrzej Siemiński

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.21.2018 – Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Źródlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 20.02.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 12.02.2018 r

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Źródlanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w mieście”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.02.2018 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.04.2018 11:52 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
05.04.2018 11:52 Dodano załącznik "ZP.272.3.21.2018_Umowa.pdf"
(Józef Kuczera)
28.03.2018 12:40 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
28.03.2018 12:40 Dodano załącznik
"ZP.271.3.21.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

(Józef Kuczera)
28.03.2018 12:40 Dodano załącznik
"ZP.271.3.21.2018_Protokół_komisji_konkursowej.pdf"

(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:47 Edycja dokumentu (Józef Kuczera)
12.02.2018 14:47 Dodano załącznik "ZABEZPIECZENIE KABLI.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:47 Dodano załącznik "STUDNIA 1000 BETONOWA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:47 Dodano załącznik "STUDNIA 600 TWORZYWOWA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:47 Dodano załącznik "STUDNIA 400 TWORZYWOWA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:47 Dodano załącznik "PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:46 Dodano załącznik "PROFIL PODŁUŻNY S5_S8.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:46 Dodano załącznik "PROFIL PODŁUŻNY SISTN._S5.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:46 Dodano załącznik "PROFIL PODŁUZNY SIECI S4_S5_S6.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:46 Dodano załącznik "PROFIL PODŁUZNY PRZYŁĄCZA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:46 Dodano załącznik "NAWIERZCHNIA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:46 Dodano załącznik "EWIDENCJA.pdf" (Józef Kuczera)
12.02.2018 14:45 Dodano załącznik "ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:45 Dodano załącznik "WT ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:45 Dodano załącznik "WARUNKI TECHNICZNE.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:45 Dodano załącznik "DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:45 Dodano załącznik "OPIS TECHNICZNY.pdf"
(Józef Kuczera)
12.02.2018 14:45 Dodano załącznik "STWIORB.pdf" (Józef Kuczera)
12.02.2018 14:44 Dodano załącznik "PRZEDMIAR.pdf" (Józef Kuczera)
12.02.2018 14:44 Utworzenie dokumentu. (Józef Kuczera)