Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.26.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z modernizacją klatki schodowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej Ustroń Lipowiec jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./”.

Zakres zamówienia obejmuje: demontaż istniejących balustrad schodowych, usunięcie lamperii, wykonanie gładzi gipsowych oraz gruntowanie. Wykonanie nowych lamperii z tynku mozaikowego Sempre - kolor M937, montaż nowych balustrad schodowych i pochwytów ze stali nierdzewnej.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty). Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Sławomir Bąk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 30.04.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.26.2018 – Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14.03.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 05.03.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja klatki schodowej w remizie OSP Ustroń Lipowiec /B.O./
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.03.2018 11:19