Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.27.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Żłobka Miejskiego w Ustroniu. Wymiana obejmuje stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną PCV oraz drzwi wejściowe aluminiowe, parapety wewnętrzne oraz prace budowlane wykończeniowe w zakresie obrobienia ościeżnic i pasa przy parapetach – tynk, gładzie gipsowe, malowanie. Zakres prac obejmuje nie wymienione jeszcze okna na poziomie parteru, piwnicy oraz strychu. Prace mają zostać odpowiednio zabezpieczone a teren odpowiednio uprzątnięty po ich zakończeniu.

Ilość: Demontaż i montaż okien PCV, drzwi zewnętrznych ALUMINIOWYCH, drzwi stalowych  (wejście na dach), demontaż i montaż parapetów wewnętrznych.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót (który ma charakter pomocniczy przy wycenie oferty). Dokumenty te są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Zamówienie obejmuje zakres prac objęty przedmiarem robót w zakresie stolarki okiennej PCV, drzwi wejściowych Aluminiowych, drzwi stalowych (wejście na dach) oraz związanych z tym prac budowlanych. Wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy jest zobowiązany do przedstawienia kosztorysu szczegółowego na oferowane roboty.

Zamówienie nie dotyczy: pozycji O9, Dz1 wg zestawienia stolarki

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania

Wykonawca musi spełnić warunki dotyczące:

 1. Wiedza i doświadczenie – aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zamówienia porównywalne z przedmiotem niniejszego zamówienia polegające na montażu lub wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej o wartości co najmniej 35.000 zł brutto każde
 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia - aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia tj.: osobą posiadającą uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia funkcji: kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

 1. w zakresie warunku określonego w ust. 1 - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane - wzór wykazu stanowi załącznik C.
 2. w zakresie warunku określonego w ust. 2 - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności - wzór wykazu stanowi załącznik D.

Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

 

 1. Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

  Cena brutto [Pc1]

90%

90 punktów

2.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

10%

10 punktów

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimum pozwalają na uzyskanie 100 pkt: Ocp = Pc1 + Pc2

1. Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 90 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc1 = Cn / Co x 90 pkt

gdzie:

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

2. Kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 10 lat. Okres gwarancji i rękojmi za wady należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 10 lat otrzyma  -  10 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 9 lat otrzyma  -  8 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 8 lat otrzyma  -  6 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 7 lat otrzyma  -  4 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 6 lat otrzyma  -  2 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma  -  0 pkt

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 5 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 5 a 10 latami, ale nie wpisującego się w żaden z sześciu narzuconych okresów gwarancji i rękojmi [oznaczonych w latach: 5 lub 6 lub 7 lub 8 lub 9 lub 10] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 10 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 10 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

 1. Termin składania ofert

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.27.2018 – Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.03.2018 r. do godz. 10:00.

 1. Termin realizacji umowy:  od 01.08.2018 r. do 31.08.2018 r. z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy przedmiotu zamówienia zostały określone przez Zamawiającego w harmonogramie wykonania zamówienia będącym załącznikiem nr 1 do umowy.
 2. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Dopuszczalne istotne zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty zostały określone w § 10 wzoru umowy będącym załącznikiem B do niniejszego ogłoszenia.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Marek Gogółka, Sławomir Bąk

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

 

Ustroń 08.03.2018

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach edukacyjnych na terenie Miasta Ustroń - Termomodernizacja Żłobka
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:08.03.2018 14:53