Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.28.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
Prezes Stowarzyszenia Jaszowiec 43-450 Ustroń ul. Wczasowa 21

 zapraszają do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą

Niniejsze zamówienie realizowane jest w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Miastem Ustroń, a Stowarzyszeniem Jaszowiec na realizację przedmiotowego zadania. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności w przypadku gdy:

  1. najniższa cena zakupu rampy przewyższy kwotę, którą Miasto Ustroń zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zakupu rampy,
  2. najniższa cena dostawy i montażu rampy przewyższy kwotę, którą Stowarzyszenie Jaszowiec zamierza przeznaczyć na sfinansowanie dostawy i montażu.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mini rampy do skate parku na terenie Miasta Ustroń w dzielnicy Jaszwiec w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą”.

Zakres zamówienia obejmuje:

  1. zakup mini rampy do skate parku o wymiarach i parametrach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
  2. dostawę i montaż rampy do skate parku w dzielnicy Jaszwiec w Ustroniu w miejscu wskazanym przez Zamawiających

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Maciej Russek

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającymi: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 31.05.2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.28.2018 – Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 06.04.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką mogą przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyznają 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Zamawiających tj. Miasta Ustroń i Stowarzyszenia Jaszowiec. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający mogą do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Zamawiających. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiających poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl.

 

Ustroń, dn. 29.03.2018 r

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup urządzeń do Skate Parku pod Palenicą
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.03.2018 12:31