ZADANIA SAMODZIELNEGO STANOWISKA DS. BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 1. Przeprowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,wraz z przedstawieniem wniosków zmierzających do usuwania tych zagrożeń.
 3. Sporządzanie i przedstawienie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy.
 4. Przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowań wymagań ergonomii na stanowiskach pracy.
 5. Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 6. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyny i okoliczności tych wypadków, a także kontrola realizacji tych wniosków.
 7. Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy.
 8. Udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 9. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 10. Organizowanie i zapewnienie właściwego poziomu szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowym.
 11. Sprawowanie nadzoru nad kierowaniem pracowników na okresowe badania profilaktyczne.
 12. Uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:zadania samodzielnego stanowiska ds. BHP
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Adam Krasicki
Data publikacji:05.04.2018 09:41
Informację aktualizował:Adam Krasicki
Data aktualizacji:05.04.2018 09:41