wersja do wydruku Andrzej Gala 12.04.2018 12:45

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica,

na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm. ), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm. ) oraz w związku z uchwałą Nr XXVIII/332/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 25 maja 2017r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54  i  3985/56,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 20 kwietnia 2018r. do 24 maja 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami ( pokój nr 31 ), od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56 odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018r. w Sali Sesyjnej o godzinie 14.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 czerwca 2018r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

- o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica, na działkach nr: 3985/44, 3985/16, 3985/17, 3985/18, 3985/19, 3985/54 i 3985/56,

- o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA USTROŃ o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie ulicy Równica
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.04.2018 12:45