Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP3.ZP.271.3.03.2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Polańska 25

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./”.

Zamówienie obejmuje dostawę:

 1. 12 sztuk szafek szkolnych w kolorze niebieski front, szary korpus (6-skrytkowa, wym. 1800x900x450mm)
 2. 9 sztuk szafek szkolnych (6-skrytkowe, wym. 1600x900x350mm) w następujących kolorach:
 • 3 szt. czerwone fronty, szary korpus
 • 3 szt. zielone fronty, szary korpus
 • 3 szt. żółte fronty, szary korpus

Szafki wyposażone i wykonane z następujących materiałów:

 • korpus: blacha stalowa gr. 0,6 mm
 • profile zamknięte: blacha stalowa gr. 0,8 mm
 • wieniec górny: blacha stalowa gr. 0,8 mm
 • wieniec dolny: blacha stalowa gr. 0,8 mm
 • drzwi: blacha stalowa gr. 0,8 mm, wyposażone w dodatkowe wzmocnienia uniemożliwiające wyłamanie oraz wyposażone w otwory wentylacyjne i wizytownik
 • zamek z kodem szyfrowym – wyposażony w uniwersalny klucz dyrektorski umożliwiający otwarcie każdej szafki
 • wewnątrz szafki 2 półki pionowe do przechowywania oraz drążek z 2 haczykami na ubrania
 • szafki malowane metodą proszkową w kolorach jak wyżej

 

Każda z dostarczonych szafek posiadać musi indywidualny certyfikat oraz spełnić wymagania normy PN-90/f-060010/05 i posiadać atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny

Gwarancja: 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia (w tym zamek)

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dostarczone szafki były fabrycznie nowe, nieużywane przed dniem dostawy. Szafki należy dostarczyć i zamontować (ustawić) do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu przy ul. Polańskiej 25 w miejsce wskazane przez Dyrekcję placówki.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Jolanta Kocyan

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP3.ZP.271.3.03.2018 – Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami
Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 24.04.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

 

 

Ustroń, dn. 16.04.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup szafek szkolnych dla uczniów SP-3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu /B.O./
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.04.2018 13:20