Zakup wyposażenia strefy wypoczynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 „Hałas? Nie dla nas!”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP2.ZP.271.3.01.2018

Dyrektor Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup wyposażenia strefy wypoczynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2
im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018
„Hałas? Nie dla nas!” 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia strefy wypoczynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 in. Jerzego Michejdy w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Hałas? Nie dla nas!” SP-2 /B.O./”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wszystkie elementy zamówienia muszą posiadać certyfikaty dopuszczalności do użytku w szkołach.

Zamawiający wymaga, aby całe zamawiane wyposażenie (wszystkie elementy) były fabrycznie nowe, nieużywane przed dniem dostawy. Przedmiot umowy należy dostarczyć do Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 31 w miejsce wskazane przez Dyrekcję placówki.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Grażyna Tekielak

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 2 tygodni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP2.ZP.271.3.01.2018 – Zakup wyposażenia strefy wypoczynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 „Hałas? Nie dla nas!”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 25.04.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup wyposażenia strefy wypoczynku Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2018 „Hałas? Nie dla nas!”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.04.2018 09:04