OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP2.ZP.271.3.02.2018

Dyrektor Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Daszyńskiego 31

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup kotła warzelnego gazowego do stołówki SP-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia SP-2”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup kotła warzelnego gazowego do stołówki SP-2 wraz z jego montażem o następujących parametrach:

 • pojemność 150 l,
 • moc 22,5 kW,
 • grzanie pośrednie,
 • górna płyta tłoczona ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm,
 • kwasoodporne dno ze stali AISI 316,
 • zabezpieczenie ciśnieniowe,
 • bateria – napełnianie zimną i ciepłą wodą,
 • uzupełnianie wody w płaszczu wodnym półautomatyczne lub przez armaturę,
 • możliwość wyboru pełnej lub połowicznej mocy grzałek,
 • precyzyjna 7 – stopniowa regulacja mocy grzania,
 • zawór spustowy standardowo okrągły 2” z możliwością bezpłatnej wymiany na inny przekrój,
 • kształt rękojeści chroniący użytkownika przed poparzeniem,
 • regulowane nogi ze stali nierdzewnej,
 • 24 miesiące gwarancjii

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Przedmiot umowy należy dostarczyć i zamontować w Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego 31 w miejscu wskazanym przez Dyrekcję placówki.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Grażyna Tekielak

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 25 do 29 czerwca 2018 roku

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP2.ZP.271.3.02.2018 – Zakup kotła warzelnego gazowego do stołówki SP-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia SP-2”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.05.2018 r. do godz. 10:00.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

 

Ustroń, dn. 25.04.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup kotła warzelnego gazowego do stołówki SP-2 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia SP-2”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:25.04.2018 14:35
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:21.06.2018 07:17