OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.30.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dostawa i montaż pompy rotacyjnej wraz z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pompy rotacyjnej wraz z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków””

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Gwarancja: minimum 24 miesiące na całość przedmiotu zamówienia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Janina Korcz

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs ZP.271.3.30.2018 – Dostawa i montaż pompy rotacyjnej wraz z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.06.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

  1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  1. Cena ofertowa        95 pkt
  2. Gwarancja                               5 pkt
  1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

 

      Ad a)      Cena ofertowa - wg następującego wzoru:

N

I P =  ------  x  A

B

 

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – ilość punktów,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga danego kryterium wyrażona w punktach - 95 pkt.

 

Ad b)      Okres udzielonej gwarancji – wg następującej zasady:

                               Wymagany okres gwarancji – co najmniej 24 miesiące,

  • Za oferowanie wymaganej gwarancji minimalnej - 24 miesiące wykonawca otrzymuje 0 pkt,
  • Za każde wydłużenie gwarancji o 6 miesięcy wykonawca uzyskuje dodatkowo 2,5 punktów.
  • Za 36 miesięcy i więcej udzielonej gwarancji wykonawca uzyska maksymalnie 5 punktów.

Uwaga: Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Ocenę końcową stanowi suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione powyżej.

Uwaga: w przypadku braku wpisania w formularzu oferty terminu gwarancji lub wpisania krótszego niż minimalny tj. 24 miesiące, Zamawiający uzna, że zachodzi sprzeczność treści oferty z treścią ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

 

 

Ustroń, dn. 30.05.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż pompy rotacyjnej wraz z falownikiem podającej przefermentowane osady do procesu odwadniania w ramach zadania inwestycyjnego „Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:30.05.2018 11:41
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:17.07.2018 07:38