Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.32.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wykonywania podstawowych czynności eksploatacyjnych dwóch pompowni wód opadowych na terenie Miasta Ustroń:

 1. Pompownia wód opadowych przy ul. Dworcowej w Ustroniu – zakres czynności obejmuje w szczególności:
  1. codzienny (również w dni wolne od pracy) monitoring stanu pracy pompowni poprzez system telemetryczny,
  2. wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych separatora OKSYDAN-VL wraz ze zbiornikiem retencyjnym wyposażonym w pompy. Wykaz czynności serwisowych został opisany w „Dokumentacja Techniczno Ruchowa - OKSYDAN, Separatory substancji ropopochodnych OKSYDAN-VL, zbiorniki retencyjne OKSYD-ZR, Osadniki PZM” punkt 8.6 , 9, 10. oraz w instrukcji instalacji i obsługi pomp zanurzeniowych do ścieków – Pompy Sondex typoszereg S-WP punkt 9. kontrola stanu pomp,
  3. kontrolę stanu pompowni dodatkowo przeprowadzaną do 24 godzin po zaprzestaniu występowania deszczu nawalnego (tj. krótkotrwałego deszczu o dużym natężeniu, którego czas trwania waha się od kilku do kilkudziesięciu minut w warunkach klimatu umiarkowanego),
  4. co trzy miesiące licząc od dnia podpisania umowy sporządzanie raportu dotyczącego wykonanych czynności serwisowych. W raporcie powinny znaleźć się również uwagi co do stanu poszczególnych elementów przepompowni wraz propozycjami rozwiązania ewentualnych nieprawidłowości. Raport będzie przekazywany zamawiającemu w formie papierowej najpóźniej do dwóch tygodni od zakończenia 3 miesięcznego czasookresu raportu.
 2. Pompownia wód opadowych przy ul. Skłodowskiej w Ustroniu– zakres czynności obejmuje w szczególności:
  1. codzienny (również w dni wolne od pracy) monitoring stanu pracy pompowni poprzez system telemetryczny,
  2. wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych przepompowni wód opadowych zgodnie z pkt. IV (str 11.) Dokumentacji Techniczno Ruchowej,
  3. kontrolę stanu pompowni dodatkowo przeprowadzaną do 24 godzin po zaprzestaniu występowania deszczu nawalnego (tj. krótkotrwałego deszczu o dużym natężeniu, którego czas trwania waha się od kilku do kilkudziesięciu minut w warunkach klimatu umiarkowanego),
  4. co trzy miesiące licząc od dnia podpisania umowy sporządzanie raportu dotyczącego wykonanych czynności serwisowych. W raporcie powinny znaleźć się również uwagi co do stanu poszczególnych elementów przepompowni wraz propozycjami rozwiązania ewentualnych nieprawidłowości. Raport będzie przekazywany zamawiającemu w formie papierowej najpóźniej do dwóch tygodni od zakończenia 3 miesięcznego czasookresu raportu.

Przedmiot zamówienia obejmuje również uruchomienie na serwerze Hydro-Partner usługi pozwalającej na monitorowanie stanu pompowni online lub zlecenie firmie Hydro-Partner przekserowania telemetrii do stanowiska komputerowego na którym w sposób ciągły monitorowane będą parametry. W przypadku uruchomienia monitoringu na lokalnym komputerze wymagane jest posiadanie komputera zastępczego w przypadku uszkodzenia podstawowej jednostki oraz posiadania zasilania awaryjnego mogącego utrzymać zasilanie przez 12 godzin od momentu zaniku energii. Ponadto w przypadku wystąpienia usterki wykrytej przez system telemetryczny, Wykonawca jest zobowiązany w przeciągu czterech godzin do sprawdzenia przyczyny wystąpienia nieprawidłowości.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach 8:00 - 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach technicznych: Krzysztof Koszykowski,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera,

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.32.2018 – Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 14.06.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Ustroń, dn. 06.06.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonywanie podstawowych czynności eksploatacyjnych dla dwóch pompowni wód opadowych zlokalizowanych na terenie Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2018 13:19