INFORMACJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuję, że:

 1. Administratorem danych jest Burmistrz Miasta Ustroń, mający siedzibę przy ul. Rynek 1 43-450 Ustroń;
 2. Z administratorem można kontaktować się:
 • listownie: ul. Rynek 1 43-450 Ustroń,
 • telefonicznie: 33/8579300.
 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można się z nim kontaktować poprzez adres e-mail: iodo1@odo.ustronpl. Z inspektorem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), w szczególności w celu:
 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych i prawnych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych;
 • naliczania wysokości opłat lokalnych;
 • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • naliczenia wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie z ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające  stan zaległości zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa;
 • wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie  organów władzy publicznej w zakresie  i w celach, które wynikają z przepisów prawa na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane te mogą być udostępniane innym podmiotom , które na podstawie stosownych umów  przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Miasto Ustroń.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz 217 ze zm.).
 3. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Inne dane osobowe podane przez Panią/ Pana nie na podstawie obowiązującego przepisu prawa, są podawane dobrowolnie. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostanie Pani/ Pan o tym fakcie poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.
 2. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja RODO
Podmiot udostępniający informację:Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Data publikacji:12.06.2018 12:57
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:22.01.2021 12:25