Informacja RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane dalej Rozporządzeniem RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani /Panu prawach z tym związanych.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez tut. Organ podatkowy  jest Burmistrz Miasta Ustroń z siedzibą Rynek 1, 43-450 Ustroń.

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania tut. Organu podatkowego, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Ustroń za pomocą adresu iodo1@odo.ustronpl.

Szczegółowe informacje będą publikowane na stronie internetowej Miasta Ustroń oraz pod adresem www.miasto.odo.ustron.pl

3.    Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych.

5.    W związku z przetwarzaniem danych, w celach o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Ustroń.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa (według kategorii archiwalnej).

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), jeżeli przepis prawa nie ogranicza tego uprawnienia, w szczególności w przypadku gdy:

-       dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

-       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

-       osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

-       dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

-       dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

-       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

-       osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

-       przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,

-       sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

-       Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

-       osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

d)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-       przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

-       przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

e)   prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

-       zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

-       przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, i zgodnie z obowiązującym prawem.

9.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Mieście Ustroń Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10.     W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.     Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Tutejszy Organ podatkowy tj. Burmistrz Miasta Ustroń przetwarza dane osobowe w celu: ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym, podatku od środków transportowych oraz określenia wysokości opłaty uzdrowiskowej; wydawania decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; wydawania zaświadczeń dotyczących podatków i opłat lokalnych, gospodarstw rolnych; wydawania decyzji z sprawie ulg w podatkach i opłatach lokalnych, opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz należności niepodatkowych; wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; prowadzenia windykacji wierzytelności Miasta Ustroń; prowadzenia postępowań w ramach wnioskowanych ulg w zakresie dochodów jst pobieranych przez urzędy skarbowe. Burmistrz Miasta Ustroń przetwarza dane osobowe realizując ww. cele w szczególności w oparciu o następujące przepisy prawa:

1)           Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.);

2)           Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.);

3)           Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 ze zm.);

4)           Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 poz. 1821 ze zm.);

5)           Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.);

6)           Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.),

7)           Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.);

8)           Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340);

9)           Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.);

10)        Ustawa z dnia 30 kwietnia  2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 362);

11)        Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.);

12)        Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1453 ze zm.);

13)        Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646);

14)        Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.);

15)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/368/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r., poz. 5884);

16)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XII/130/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2016 r., poz. 6320);

17)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/370/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5886 );

18)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/369/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5885);

19)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXII/383/2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 7007); 

20)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr IX/92/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Ustroń (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4552)

21)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXII/382/2017 z dnia 30.11.2017r. w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 7006 ze zm.);

22)        Uchwała Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/371/2017 z dnia 26.10.2017r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5887).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja RODO
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Aleksandra Polok
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.06.2018 12:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż