OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr SP3.ZP.271.3.04.2018

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Polańska 25

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wyposażenia dla SP-3”.

Zamówienie obejmuje:

 1. Zestaw komputerowy do zastosowań szkolnych zgodny z Windows 10 64bit - 17 sztuk o następujących (lub lepszych) parametrach i podzespołach:

- Procesor: Intel Core i3-7300

- Płyta główna : Gigabyte GA-B250M-DS3H

- Pamięć RAM: HyperX Fury Black 8GB [1x8GB 2400 MHz DDR4 CL 15 CIMM]

- Dysk twardy: Kingston SSDNow UV400 240 GB

- Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer

- Zasilacz be quiet! Pure Power 10, 400 W

- Obudowa Modecom Trend Air

- Monitor, Philips 243V5LHAB5/00

- Zestaw (klawiatura+mysz) Logitech MK 120

 

 1. Oprogramowanie:
 1. System operacyjny Windows Pro 10 64bit OEM DVD PL
 2. Microsoft Office Standard 2016 MOLP AE (na 17 stanowisk) licencja wieczysta dla sysemu Windows, wersja dla szkół / instytucji edukacyjnych
 1. Przeniesienie na Zamawiającego praw wynikających ze standardowej, bezterminowej, nieograniczonej w czasie i przestrzeni, niewyłącznej licencji producenta na oprogramowanie dostarczone w ramach niniejszej umowy.

 

Zestawy komputerowe należy dostarczyć z zainstalowanym i skonfigurowanym systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem wskazanym w ust. 3. Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na zestawy komputerowe. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt komputerowy powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu lub posiadać lepsze parametry. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami i sterownikami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt komputerowy musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE. Oprogramowanie musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji w Polsce i zawierać oryginalny nośnik producenta.

Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu przy ul. Polańskiej 25 w miejsce wskazane przez Dyrekcję placówki.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Jolanta Kocyan

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs SP3.ZP.271.3.04.2018 – Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 28.06.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest                Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1

                                                                                              tel. + 48 33 8579 300, fax + 48 33 8579 330

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. 33 8579 333;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr SP3.ZP.271.3.04.2018 pn. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Zamawiającego tj. Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Zamawiający może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Zamawiającego. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

 

 

Ustroń, dn. 20.06.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Przedszkolnymi w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:20.06.2018 14:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:14.08.2018 07:39