Zakup i dostawa zmywarek do Przedszkoli w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr P7.ZP.271.3.01.2018.ZB

Dyrektor Przedszkola nr 7 w Ustroniu ul. Gałczyńskiego 16, 43-450 Ustroń

wraz z Dyrektorami pozostałych Przedszkoli w Ustroniu

 zapraszają do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup i dostawa zmywarek do Przedszkoli w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa następujących elementów na potrzeby kuchni w Przedszkolach nr 1, 2, 4, 5, 6 i 7 w Ustroniu:

 1. zmywarka do szkła i naczyń ze stali nierdzewnej w ilości 6 sztuk o następujących parametrach:
 • elektroniczny panel sterowania z możliwością ustawienia automatycznego startu,
 • możliwość zmiany temperatury pracy w każdym trybie,
 • sterowany elektronicznie dozownik środka myjącego i płuczącego,
 • tłoczone prowadnice koszy,
 • wysokość drzwi 365 mm,
 • pojemność bojlera 6l /3kW,
 • pojemność wanny 20 l /2,1 kW,
 • program samooczyszczenia,
 • 3 programy standardowe (cykle 60°,120°,150°),
 • wydajność 60/30/24 koszy/h,
 • zużycie wody 2,1 l/ cykl.
 1. podstawa do zmywarki w ilości 6 sztuk ze stali nierdzewnej (nóżki z tworzywa sztucznego) o regulowanej wysokości o wymiarach 600x570x470 mm,
 2. zmiękczacz automatyczny wody w ilości 6 sztuk zapobiegający osadzaniu wapnia i kamienia z możliwością regeneracji za pomocą soli niejodowanej tabletkowej,
 3. sól tabletkowa – opakowanie 25 kg w ilości 6 sztuk,
 4. płyn myjący – opakowanie 12 kg w ilości 6 sztuk,
 5. płyn płuczący – opakowanie 10 kg w ilości 6 sztuk.

Zamówienie obejmuje również przeszkolenie pracowników zamawiającego z obsługi zmywarki.

Zamawiający wymaga, aby zamawiany sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego lub posiadać lepsze parametry. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta przez dyrekcję każdego z przedszkoli osobno.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jolanta Heller

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia:  do 14 dni od dnia zawarcia umowy

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs P7.ZP.271.3.01.2018.ZB – Zakup i dostawa zmywarek do Przedszkoli w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
 1. Cena brutto                          80 pkt
 2. Obsługa gwarancyjna         20 pkt
 1. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:

      Ad a)      Cena brutto - wg następującego wzoru:

Cn

I P1 =  -----------  x  80 pkt

Co

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P1 – ilość punktów w tym kryterium,

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej,

 

Ad b)      Obsługa gwarancyjna

 

W ramach kryterium obsługi gwarancyjnej ocenie podlegać będzie deklarowany czas usunięcia wady/awarii od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego o konieczności usunięcia wad powstałych w trakcie trwania okresu gwarancji i rękojmi. 

 

Zamawiający wymaga aby deklarowany czas usunięcia wady zawierał się w okresie od 1 do 7 dni kalendarzowych. Zamawiający przyzna 20 pkt w ofercie z najkrótszym, tj. 1 dniowym deklarowanym czasem usunięcia wady, zgodnie z formularzem oferty. Za zaoferowanie czasu usunięcia wady w terminie 7 dni kalendarzowych wykonawca otrzyma 0 punktów [nie spowoduje to odrzucenia oferty]. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Nc

I P2 =  -----------  x  20 pkt

Cob

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P2 – ilość punktów w tym kryterium,

Nc – najkrótszy deklarowany czas usunięcia wady,

Cob – deklarowany czas usunięcia wady w badanej ofercie,

 

Uwaga: Brak zadeklarowania czasu usunięcia wady w formularzu ofertowym, bądź jego określenie powyżej górnej granicy – 7 dni kalendarzowych, skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje czas usunięcia wady krótszy niż 1 dzień kalendarzowy, dla celów porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie czas 1 dzień kalendarzowy, natomiast w treści umowy – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole nr 7 w Ustroniu, 43-450 Ustroń ul. Gałczyńskiego 16, tel. + 48 33 8543 702,
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Przedszkole nr 7 w Ustroniu jest Pan Michał Glajc, kontakt: iodo2@uodo.ustron.pl,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr P7.ZP.271.3.01.2018.ZB pn. Zakup i dostawa zmywarek do Przedszkoli w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

Ustroń, dn. 12.07.2018 r.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa zmywarek do Przedszkoli w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.07.2018 11:59