Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.54.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”
 2. Założenia techniczne:
 1. klasa drogi Z-zbiorcza,
 2. chodnik jednostronny szerokości 1,5 m,
 3. poszerzenie jezdni do 5 m szerokości w pełnej konstrukcji,
 4. długość odcinka ok. 450 m, od ul. Szkolnej do ul. Leśnej,
 1. Dokumentację należy wykonać z podziałem na dwa etapy umożliwiające odrębną rzeczową realizacje etapów;

- etap I - od ul. Szkolnej do wjazdu do kościoła,

- etap II od wjazdu do kościoła do ul. Leśnej, który powinien zawierać rozwiązanie wprowadzenia ruchu pieszych w ulicę Leśną w obrębie skrzyżowania jak też przewidzieć dwa warianty: pierwszy obejmujący rozwiązania techniczne tylko w obrębie istniejącej skarpy i drugi przewidujący poszerzenie korpusu drogowego od strony istniejącego potoku. Po dokonaniu analizy technicznej i kosztowej obu wariantów podjęta zostanie decyzja o realizacji wersji docelowej dokumentacji dla jednego wariantu. Dodatkowo załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest alternatywna koncepcja wykonania chodnika mająca charakter pomocniczy.

 1. Opracowanie powinno zawierać:
 1. mapę do celów projektowych wraz z pomiarami uzupełniającymi i wypisami z rejestrów gruntów (wykonanie dodatkowych pomiarów wysokościowo-sytuacyjnych na odcinku II etapu w rejonie skarpy – poprzeczki co 5 m),
 2. dokumentację geodezyjną – wykonanie podziałów działek niezbędnych do przejęcia pod planowana inwestycję (szacunkowa ilość działek przewidziana do podziału – 20 szt., natomiast rzeczywista ilość działek wymagających podziału oraz wchodzących w zakres inwestycji będzie wynikała z przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych;
 3. dokumentację geologiczno-inżynierską (ze szczegółowym rozeznaniem na odcinku II etapu istniejącej skarpy i brzegu potoku),
 4. plan zagospodarowania terenu,
 5. projekt budowlano-wykonawczy części drogowej wraz z odwodnieniem (z podziałem na dwa etapy umożliwiające odrębną rzeczową realizację etapów, etap II w dwóch wariantach),
 6. projekt budowlano-wykonawczy przebudowy przepustu,
 7. pozwolenie wodno-prawne,
 8. projekty niezbędnych zabezpieczeń bądź przebudowy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
 9. zatwierdzoną docelową organizację ruchu i na czas budowy,
 10. inwentaryzację zieleni i plan wyrębu zieleni kolidującej z przedsięwzięciem oraz plan nasadzeń kompensacyjnych (w przypadku nałożenia takiego obowiązku na Zamawiającego) wraz z pozwoleniem na wycinkę drzew,
 11. wszelkie niezbędne uzgodnienia oraz uzgodnienia branżowe niezbędne do uzyskania decyzji zezwalającej na realizację zadania (w tym uzyskanie zgody właściwego Ministra na odstępstwa od warunków technicznych dla chodnika i zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynku),
 12. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,
 13. kosztorys ślepy, inwestorski i przedmiar robót – z podziałem na 2 etapy (etap II w dwóch wariantach),
 14.  decyzję zezwalająca na realizację inwestycji drogowej.
 1. Dla działek przejmowanych z mocy prawa za odszkodowaniem oraz dla działek podlegających ograniczeniu w korzystaniu (dla realizacji obowiązków, o których mowa w art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. b, c oraz e–h specustawy drogowej) należy sporządzić opisy stanu nieruchomości zawierające dokumentację fotograficzną, elementy wpływające na wartość danej nieruchomości, ze wskazaniem osoby sporządzającej opis wraz z podpisem. Opisy należy sporządzić maksymalnie 1 miesiąc przez złożeniem wniosku ZRID.
 2. W wypadku gdy przedstawione przez Wykonawcę rozwiązania projektowe narzucają konieczność czasowego zajęcia nieruchomości położonych poza pasem drogowym (poza liniami rozgraniczającymi inwestycję) lub bezpośrednio z nim sąsiadujących, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody właściciela nieruchomości na jej czasowe zajęcie w celu wykonania określonych robót (tj. oświadczenie właścicieli o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - na realizację określonych zakresów robót). Jeżeli nie będzie możliwe uzyskanie zgody właściciela nieruchomości na jej czasowe zajęcie z powodu braku ustalenia jej właściciela lub odmowy wyrażenia zgody, Wykonawca musi przedstawić dokumenty potwierdzające próbę odnalezienia właściciela działki i uzyskania jego zgody.
 3. Zamawiający wymaga nie rzadziej niż raz na 2 miesiące uczestnictwa Wykonawcy w radach projektowych organizowanych w siedzibie zamawiającego, na które wykonawca będzie sporządzał raporty o zaawansowaniu prac projektowych (w tym o ewentualnych trudnościach administracyjnych/komplikacjach itp.).
 4. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram prac projektowych.
 5. Szczegółowość projektu budowlano-wykonawczego ma umożliwić realizację robót budowlanych oraz jednoznaczną wycenę robót przez wykonawców biorących udział w przetargu na realizację zadania.
 6. Opracowanie przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać w wersji papierowej (projekt budowlano-wykonawczy i dokumentacja geologiczno-inżynierska – po pięć egzemplarzy, a kosztorys, przedmiar i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po dwa egzemplarze) i elektronicznej (pliki w formacie PDF oraz DWG o wielkości mniejszej niż 5MB).
 7. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994. (t.j.Dz.U.2018.1202), Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462 j.t. z późn. zm.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U.2013.1129 j.t.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
 8. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca ponosi wszelkie koszty uzyskania zgód, uzgodnień, pozwoleń, badań i innych niezbędnych opracowań.
 9. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego udzielania odpowiedzi Zamawiającemu na ewentualne zapytania wykonawców, jakie powstaną podczas składania ofert w przetargach na wykonanie robót będących przedmiotem dokumentacji projektowej z dostarczeniem rysunków uzupełniających.
 10. Opracowania projektowe i opisowe określające przedmiot zamówienia, a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiar robót będą wzajemnie spójne i skoordynowane pod względem technicznym.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Jarosław Urbanowicz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.11.2019 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.54.2018 – Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 07.09.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1

 tel. + 48 33 8579 300, fax + 48 33 8579 330

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. 33 8579 333;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.54.2018 pn. Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, dn. 30.08.2018 r

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej rozbudowy ulicy Lipowskiej w Ustroniu w zakresie poszerzenia jezdni i budowy chodnika w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika w ciągu ul. Lipowskiej od ul. Szkolnej do ul. Leśnej – projekt”
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.08.2018 13:25