Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.59.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dostarczeniu, uruchomieniu i obsłudze sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. dostawę oraz montaż lodowiska wraz z jego wyposażeniem,
 2. uruchomienie instalacji wraz z budową lodu,
 3. bieżące serwisowanie wraz z materiałami eksploatacyjnymi,
 4. wszelkie prace transportowe związane z usługą podstawową, a także obsługę lodowiska w zakresie sprzedaży biletów, uruchomienia wypożyczalni łyżew, usługę ostrzenia łyżew oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na lodowisku
 5. bieżącą obsługę pomieszczeń sanitarnych w zakresie utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącym uzupełnianiem artykułów sanitarnych i higienicznych.
 6. demontaż i uprzątnięcie terenu,
 7. naprawę nawierzchni kortów przy użyciu odpowiedniego sprzętu (wertykulatora) wraz z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni (mączki) w ilości około 5 ton

Parametry lodowiska:

Mobilne sztuczne lodowisko o wymiarach tafli lodu 18m x 40m = 720m2, wyposażone w:

 • gotowe systemowe orurowanie chłodnicze,
 • bandy zabezpieczające o wysokości 1,2 m do zamrażania w lodzie (bez wkręcania w podłoże),
 • kompaktowe urządzenie chłodnicze – agregat,
 • glikol do napełnienia orurowania z pojemnikami i pompą,
 • maszynę do czyszczenia i konserwacji tafli lodu,
 • suszarka do łyżew, ostrzałka, łyżwy,
 • chodniki gumowe do chodzenia w łyżwach uniemożliwiające zniszczenie istniejącej nawierzchni kortów tenisowych,
 • materiały izolacyjne do przygotowania podłoża na całej powierzchni kortów (folie budowlane, styropian itp. zabezpieczające istniejącą nawierzchnię kortów) wg projektu zagospodarowania,
 • lokalizacja lodowiska dopasowana do istniejącego terenu,

 

Warunki pracy lodowiska:

 • zabezpieczona moc na potrzeby lodowiska wynosi 60 kW.
 • zakłada się funkcjonowanie lodowiska przy temp. otoczenia + 10 st. C przy wietrze max 1m/s.
 • medium – wodny roztwór glikol etylenowy 35 %.
 • grubość tafli lodowiska: 4 - 5 cm.
 • bandy muszą być wyposażone w bramkę wejściową o szer. min. 0,9 m. Konstrukcja band musi być wykonana z profili aluminiowych lub stalowych, a wypełnienie z płyt PE o grubości min. 5 mm w kolorze białym. Bandy muszą być wyposażone w dolną listwę okopową o grubości min. 10 mm do wysokości 0,20 m oraz górne pochwyty (poręczówka) o grubości min. 10 mm. Kolorystyka listwy okopowej oraz poręczówki powinna być zgodna z ogólnie przyjętymi standardami. Bandy muszą być zaokrąglone w łukach o promieniu R=4,0m.
 • Wykonawca odpowiada za konserwację i pielęgnację tafli lodowiska.
 • Wykonawca musi zabezpieczyć poprzez chodniki i odpowiednie wygrodzenie, tę część kortów tenisowych, która pozostanie poza taflą lodowiska.

 

 

Zasady i okres funkcjonowania lodowiska:

 • okres funkcjonowania lodowiska ustala się od 03.12.2018 r. do 03.03.2019 roku (w zależności od warunków atmosferycznych) w godzinach od 9:00 do 21:00 w dni robocze i od 10:00 do 21:00 w soboty, niedziele i święta z wyłączeniem następujących terminów świątecznych, których godziny funkcjonowania określa się na:

w dniu 24.12.2018 r. w godzinach 9:00 – 14:00

w dniu 25.12.2018 r. w godzinach 14:00 – 21:00

w dniu 26.12.2018 r. w godzinach 12:00 – 21:00

w dniu 31.12.2018 r. w godzinach 9:00 – 18:00

w dniu 01.01.2019 r. w godzinach 12:00 – 21:00

 • Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego udostępnienia lodowiska:
 1. w okresie ferii zimowych dla województwa śląskiego tj. od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r., dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w godzinach otwarcia,
 2. dzieciom i młodzieży z terenu Miasta Ustroń w każdą sobotę, niedzielę i święta od godziny 10:00 do 12:00, w przypadku I Dnia Świąt i Nowego Roku od godziny 12:00 do 14:00.
 3. w pozostałych dniach nauki szkolnej w godzinach zajęć lekcyjnych, tj. od 9:00 do 14:00, po uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu przez szkołę,

Dopuszcza się możliwość przedłużenia godzin funkcjonowania lodowiska po uzyskaniu pozytywnej opinii Zamawiającego.

 • Wykonawcy przysługuje przerwa techniczna na czyszczenie lodu od godziny 15:00 do 16:00 i w innych porach w zależności od potrzeb.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości wypożyczania sprzętu sportowego umożliwiającego korzystanie z lodowiska oraz utrzymanie go w dobrym i czystym stanie.
 • W czasie bezpłatnym obowiązuje bezpłatne wypożyczanie sprzętu dla osób uprawnionych do bezpłatnego korzystania.
 • W pozostałym czasie Wykonawca ma prawo do pobierania opłat za korzystanie z lodowiska oraz za świadczenie dodatkowych usług serwisowych. Wysokość pobieranych opłat za wstęp na lodowisko wg cennika Wykonawcy będzie wynosić nie więcej niż: dzieci – 3,00 zł/h, dorośli 5,00 zł/h, za wynajem łyżew – 4,00 zł/h, ostrzenie łyżew – 4,00 zł.
 • Pod pojęciem „dzieci i młodzież”, rozumie się: - dzieci w wieku przedszkolnym tj. 3 do 7 lat i uczęszczające do szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjalną, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej ustrońskich szkół lub dokumentu z adresem zamieszkania opiekuna dziecka - w przypadku dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia na swój koszt zaplecza lodowiska poprzez udostępnienie Wykonawcy budynku zaplecza gospodarczego kortów tenisowych, z przeznaczeniem na przechowanie sprzętu sportowego, serwis techniczny oraz pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem dla osób obsługujących lodowisko. Zamawiający zobowiązuje się także do zapewnienia pomieszczenia szatni i ogólnodostępnej toalety.
 • Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej dla potrzeb agregatu o mocy do 60 kW, a także miejsca poboru wody. Koszty dostawy tych mediów pokrywa Zamawiający. Zamawiający zapewni też na swój koszt, oświetlenie lodowiska z istniejących lamp.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania w czystości toalet znajdujących się w budynku oraz bieżącego uzupełniania potrzebnych środków czystości.

 

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Maciej Russek

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 03.12.2018 r. do 31.03.2019 r.

 

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.59.2018 – Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy
Alei Legionów w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 26.09.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt:

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest                Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1

                                                                                              tel. + 48 33 8579 300, fax + 48 33 8579 330

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. +48 33 8579 333;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.59.2018 pn. Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń 18.09.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uruchomienie sezonowego lodowiska na kortach tenisowych przy Alei Legionów w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Józef Kuczera
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.09.2018 13:21