Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 17 do 21 września 2018 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki z konsultacji społecznych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Mieszkaniowy - UM Ustroń
Informację opublikował:Aleksandra Nowak
Data publikacji:28.09.2018 09:03
Informację aktualizował:Aleksandra Nowak
Data aktualizacji:28.09.2018 09:10