OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr MDK.ZP.271.3.01.2018

Dyrektor Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu
43-450 Ustroń ul. Ignacego Daszyńskiego 28

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup zestawu nagłośnieniowego dla MDK „Prażakówka”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu nagłośnieniowego dla Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” spełniającego następujące kryteria:

 • Minimum 8 modułów liniowych prawe i lewe (po dwa 110st i po dwa 80st kierunkowości poziomej), 8 modułów systemu wyrównanego liniowo z możliwością podwieszania oraz dedykowaną ramą,
 • Dwa basy aktywne ze zintegrowanym wzmacniaczem 3-kanałowym o mocy do 4100W, z wbudowanym procesorem sterującym. Możliwość wyboru ustawień DSP, EQ, Delay i zdalnej obsługi przez Ethernet,
 • Dwa basy pasywne,
 • Kompatybilne moduły subbasowe pasywne,
 • Okablowanie całości - kable głośnikowe Neutrik Speakon (minimum 2.5mm2/4x2,5mm2) i prądowe Powercon,
 • Dwie ramy do wieszania i stawiania modułów liniowych,
 • komplet pinów kulkowych i magnetycznych

Szczegóły techniczne:

 1. Moc końcówek mocy: dedykowana dla przetworników systemu, nie mniejsza jednak niż 2 x 800W (na stronę MF/HF) + minimum 5000W AES pasmo LF,
 2. Max SPL Systemu @1m: minimum 130dB jedna strona grona 4 modułów liniowych, do 133dB jeden bas LA3c**
 3. Parametry modułów liniowych:
 • Moc 1szt (nominalna AES): minimum 200W jedna sztuka,
 • Głośniki: neodymowe  przetworniki z magnesami neodymowymi,
 • Przetworniki HF z falowodami izofazowymi,
 • Pasmo przenoszenia modułów MF/HF w zakresie 70Hz - 18kHz,
 • Efektywność (1W/1m): minimum 97dB pojedynczy moduł MF/HF,
 • Waga: do 15kg,

d) Parametry basów:

 • Moc (nominalna AES): minimum 1200W@8Ohm,
 • Głośnik: minimum 18"/4" z neodymowym magnesem,
 • Pasmo przenoszenia :33Hz - 115Hz,
 • Efektywność (1W/1m/mierzone w półprzestrzeni): minimum 97dB/103dB
 • Waga: do 50 kg

Dostawca zobowiązany jest do prawidłowego zamontowania, przygotowania do pracy oraz wstępnego wystrojenia systemu nagłośnienia w miejscu przeznaczenia.

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia minimum dwóch osób ze strony zamawiającego, w zakresie obsługi, konfiguracji oraz konserwacji dostarczonego systemu nagłośnieniowego.

Zamawiający wymaga, aby cały sprzęt był fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Przez równoważny należy rozumieć sprzęt o parametrach, jakości wykonania, technologii wykonania nie gorszych niż w opisie przedmiotu zamówienia. Zaoferowany sprzęt powinien spełniać minimalne wymagania Zamawiającego określone powyżej lub posiadać lepsze parametry. Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu w opakowaniu fabrycznym wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami i sterownikami oraz dokumentami gwarancyjnymi i licencyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru (ilościowo–rzeczowym). Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:  Barbara Nawrotek - Żmijewska

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 5 do 7 listopada 2018 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

„Konkurs MDK.ZP.271.3.01.2018 – Zakup zestawu nagłośnieniowego dla MDK „Prażakówka”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 25.10.2018 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 Cena brutto [Pc1]

80%

80 punktów

2.

Okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

20%

20 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2

1 Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 80 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

Pc1 = ------- x 80 pkt.

Co

gdzie:

 

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

2. Punktowe Kryterium – okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy [Pc2]

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia wynosi 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji i rękojmi za wady należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W ramach niniejszego kryterium Zamawiający żąda od Wykonawcy zrównania okresu gwarancji z okresem rękojmi za wady.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma  -  20 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 4 lat otrzyma  -  15 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 3 lat otrzyma  -  7 pkt

Oferta z okresem gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot zamówienia 2 lat otrzyma  -  0 pkt

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 2 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 2 a 5 latami, ale nie wpisującego się w żaden z czterech narzuconych okresów gwarancji i rękojmi [oznaczonych w latach: 2 lub 3 lub 4 lub 5] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji i rękojmi za wady na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 5 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury „PRAŻAKÓWKA” w Ustroniu,
  43-450 Ustroń ul. Ignacego Daszyńskiego 28, tel. + 48 33 854 29 06,
 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miejski Dom Kultury „PRAŻAKÓWKA” w Ustroniu jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MDK.ZP.271.3.03.2018 pn. Zakup zestawu nagłośnieniowego dla MDK „Prażakówka” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustroń 17.10.2018 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup zestawu nagłośnieniowego dla MDK „Prażakówka”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:17.10.2018 14:23
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:31.10.2018 11:10