OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.77.2018

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych 2w1 w ramach Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 10 zestawów komputerów przenośnych 2w1 w ramach Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Komputery przenośne muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Sprzęt wydany zostanie Zamawiającemu wraz z przynależnym okablowaniem, osprzętem, instrukcjami oraz dokumentami gwarancyjnymi. Odbiór przedmiotu umowy potwierdzony zostanie pisemnym protokołem odbioru. Do protokołu muszą być załączone dokumenty gwarancyjne i licencyjne. Instrukcje użytkownika muszą być sporządzone w języku polskim. Oferowany sprzęt musi być zgodny z obowiązującymi normami i oznakowany znakiem CE.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy fabrycznie nowy, nieużywany przed dniem dostawy.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Agata Markiewicz

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

 

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 7 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.77.2018 – Zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych 2w1 w ramach Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.11.2018 r. do godz. 10:00.

 

 

 

 

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu.

Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

 

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 Cena brutto [Pc1]

60%

60 punktów

2.

Okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

20%

20 punktów

3.

Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

20%

20 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z trzech czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2 + Pc3

1. Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 80 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

Pc1 = ------- x 80 pkt.

Co

gdzie:

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

2. Punktowe Kryterium – okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji przedmiot umowy wynosi 2 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma  -  10 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 4 lata otrzyma  -  7 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 3 lata otrzyma  -  3 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 2 lata otrzyma  -  0 pkt

 

Wykonawca może zadeklarować dłuższy, niż wymagany minimalny 2 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 5 lat, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiot zamówienia.

Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 10.

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 2 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 2 a 5 latami, ale nie wpisującego się w żaden z czterech narzuconych okresów gwarancji [oznaczonych w latach: 2 lub 3 lub 4 lub 5] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 5 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

3. Punktowe Kryterium – Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy [Pc3]

Wykonawca może zadeklarować wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy większą, niż wymaganą minimalną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym, ale nie przekraczającą wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym. Wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy należy zadeklarować w następujących jednostkach: 0,2%, 0,3%, 0,4% lub 0,5%.

 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 3 punkty w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,4 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 7 punktów w tym kryterium oceny ofert.
 • Za zaoferowanie kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym Wykonawca otrzyma 10 punktów w tym kryterium oceny ofert.

 

Maksymalna liczba punktów w ramach niniejszego kryterium wynosi 10.

 

UWAGI:

Brak deklaracji wysokości kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w formularzu ofertowym, bądź jej określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje wysokość kary umownej za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy powyżej określonego maksimum [tj. 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w formularzu ofertowym] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 0,5%, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1

                                                                                              tel. + 48 33 8579 300, fax + 48 33 8579 330

 • inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,, tel. +48 33 8579 333;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.77.2018 pn. Zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych 2w1 w ramach Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.);
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •                nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustroń, dn. 15.11.2018 r.


 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa 10 komputerów przenośnych 2w1 w ramach Projektu „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:15.11.2018 11:49
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:02.01.2019 09:32