OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.20.2019

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na kontynuacji budowy siłowni zewnętrznej przy ul. Kreta na terenie Miasta Ustroń, które posiada status uzdrowiska w granicach administracyjnych miasta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/ jako realizacja Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. Siłownia zewnętrzna zostanie utworzona pomiędzy budynkiem klubowym, a istniejącym placem zabaw. Obecnie na tym terenie posadowione są dwa urządzenia siłowni. Na terenie tym przewiduje się ustawienie urządzenia siłowego (dwa stanowiska do ćwiczeń umiejscowione na pylonie), czterech słupków chodnikowych, dwóch ławek oraz kosza na śmieci, a także  rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. wytyczenie geodezyjne projektowanych prac,
 2. rozbiórkę elementów konstrukcji betonowych zbrojonych,
 3. wytyczenie fundamentów i montaż kotew zgodnie z technologią producenta,
 4. dostawę i montaż urządzenia siłowego typu prasa nożna/pylon/wioślarz,
 5. wykonanie fundamentów betonowych pod słupki chodnikowe,
 6. dostawę i montaż składanych słupków U-12C (chodnikowych) z blokadą na kłódkę,
 7. dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem elementów małej architektury – ławki z konstrukcji stalowej z drewnianym siedzeniem i oparciem,
 8. dostawę i montaż wraz z fundamentowaniem elementów małej architektury – kosz na śmieci z metalowym daszkiem,
 9. uporządkowanie terenu wokół prowadzonych prac.

 

Opis urządzenia siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury (ławki, kosz na śmieci i słupki chodnikowe) znajduje się w załączniku nr 1 oraz w dokumentacji projektowej. Kolorystyka urządzenia siłowni zewnętrznych zgodna z wizualizacją (szaro-granatowa) lub inna uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego. W trakcie realizacji ww. prac związanych z budową siłowni zewnętrznej Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia całego terenu budowy.

 

Informacje dodatkowe:

Zastosowane urządzenie siłowni zewnętrznej musi być zgodne z normami PN-EN 16630:2015 i DIN 79000:2012.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w formularzu cenowym, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w dokumentacji projektowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Joanna Pietrzyk,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 17.05.2019 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.20.2019 – Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.20.2019 pn. Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/” prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, 01.02.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. „Siłownia zewnętrzna - kontynuacja” w Ustroniu Nierodzimiu /BO/
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:01.02.2019 11:11
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:13.02.2019 07:19