OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.21.2019

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności”.

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. kolektor A:
 • sieć z rur PVC Dz 200 mm - 96,0 m,
 • przyłącza z rur PVC Dz 160 mm - 86,5 m,
 • rury ochronne na kanalizacji stalowe 323,9x8,0mm lub PE 315x17,9mm - 5,0 m,
 • studnia nadbudowana betonowa DN 1200 mm - 1 szt.,
 • studnie betonowe DN 1000 mm - 2 szt.,
 • studnie tworzywowe Ø 600/630 mm - 3 szt.,
 • studzienki tworzywowe Ø 400 mm - 8 szt.

2) kolektor B:

 • sieć z rur PVC Dz 200 mm 50,0 m,
 • przyłącza z rur PVC Dz 160 mm -  21,0 m,
 • studnie tworzywowe Ø 600/630mm - 2 szt.,
 • studzienki tworzywowe Ø 400 mm - 2 szt.,

Łącznie (kolektor A,B):

 • sieć z rur PVC Dz 200 mm - 146,0 m,
 • przyłącza z rur PVC Dz 160 mm - 107,5 m,
 • rury ochronne na kanalizacji stalowe 323,9x8,0mm lub PE 315x17,9mm - 5,0 m,
 • studnia nadbudowana betonowa DN 1200 mm - 1 szt.
 • studnie betonowe DN 1000 mm - 2 szt.
 • studnie tworzywowe Ø 600/630 mm - 5 szt.
 • studzienki tworzywowe Ø  400 mm - 10 szt.

Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót, które to dokumenty są załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Krzysztof Koszykowski,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 1 lipca 2019 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.21.2019 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 14.02.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.21.2019 pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustroń, 06.02.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w rejonie ul. Solidarności
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:06.02.2019 08:36
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:27.03.2019 08:16