OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.25.2019

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Zakup i dostawa kompostowników

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa przydomowych kompostowników wykonanych z tworzywa sztucznego do zbierania biodegradowalnych odpadów w następujących ilościach:

 1. 9 sztuk o pojemności 300-400 litrów,
 2. 57 sztuk o pojemności 700-800l.

Kompostowniki winny spełniać następujące wymagania:

 1. pojemność 300-400l oraz 700-800 litrów,
 2. wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości HDPE i grubości ścianki 4,0-6,0 mm, kolor czarny, o podstawie kwadratu,
 3. umożliwiające kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych,
 4. wyposażone w system napowietrzania, który zapewni prawidłowe kompostowanie, co pozwoli na utrzymanie względnie stałej wilgotności i podwyższonej temperatury (min.70°C),
 5. wyposażone w system wygodnego usuwania końcowego produktu kompostowania, dostęp do kompostu, poprzez zamykane, bądź przesuwane drzwiczki, usytuowane na każdej ściance tuż nad gruntem,
 6. odpady biodegradowalne, ładowane od góry, za pomocą zamykanej klapy, wyposażonej w regulację dopływu powietrza, klapa powinna być na stałe przymocowana do kompostownika za pomocą zawiasów,
 7. wymagana odporność na warunki atmosferyczne – w tym mrozoodporność na min. -250C,
 8. gwarancja: 60 miesięcy,

Wykonawca ponosi koszty z tytułu należytego dostarczenia i rozładunku przedmiotu zamówienia, ubezpieczenia transportu przedmiotu zamówienia do czasu jego odbioru przez Zamawiającego. Kompostowniki należy dostarczyć w opakowaniu transportowym (w kartonach), każdy kompostownik oddzielnie, w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ustroń. Każdy kompostownik będzie posiadał instrukcji montażu, obsługi i prawidłowego użytkowania (z uwzględnieniem rodzaju kompostowanych odpadów oraz ich wzajemnych proporcji), wyliczenie (szacowania) ilości odpadów poddanych kompostowaniu oraz zawierającej informację dotyczącą dalszego postępowania z powstałym odpadem z opakowania transportowego oraz zużytym kompostownikiem po jego eksploatacji (instrukcja winna być w formie papierowej dołączona do każdego kompostownika w języku polskim).

Wykonawca gwarantuje dostęp do części zamiennych kompostownika przez okres minimum 60 miesięcy.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Ireneusz Berek,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.25.2019 – Zakup i dostawa kompostowników

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.25.2019 pn. Zakup i dostawa kompostowników prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, dn. 21.03.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup i dostawa kompostowników
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:21.03.2019 13:19
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.04.2019 09:28