OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

IGG.6720.00001.2017.JGA


 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń

 

           

            Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń wraz prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w dniach od 26.04.2019 r. do 29.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31) od poniedziałku do piątku od 10.00 do 15.00.

            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.05.2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, w sali Sesyjnej o godz. 10:00.

            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń na adres Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019 r. 

            Zgodnie z art. 40 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Ustroń, Rynek 1, 43-450 Ustroń, ustnie do protokołu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: biuropodawcze@ustron.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Ustroń

Przemysław Korcz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.04.2019 11:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
18.04.2019 13:39 Edycja dokumentu (Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 13:38 Dodano załącznik "SUiKZP USTROŃ_rys nr 6 ustal środ i
kult.pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 13:38 Dodano załącznik "SUiKZP USTROŃ_rys nr 5 ustal kom i
infra.pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 13:38 Dodano załącznik "SUiKZP USTROŃ_rys nr 4 ustal kierunki
zagosp.pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 13:37 Dodano załącznik "SUiKZP USTROŃ_rys nr 3 uwarunk stan
środ i kult.pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 13:37 Dodano załącznik "SUiKZP USTROŃ_rys nr 2 uwarunk kom i
uzbr.pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 13:37 Dodano załącznik "SUiKZP USTROŃ_rys nr 1 uwarunk stan
zagosp.pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 12:29 Edycja dokumentu (Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 12:13 Edycja dokumentu (Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:57 Edycja dokumentu (Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:55 Dodano załącznik "SCHEMAT_wodociągi.png"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:54 Dodano załącznik "SCHEMAT_Kanalizacja.png"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:54 Dodano załącznik "SCHEMAT_gaz.png"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:54 Dodano załącznik "SCHEMAT_Energia.png"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:52 Edycja dokumentu (Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:48 Dodano załącznik "SYNTEZA_C.pdf"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:47 Dodano załącznik "KIERUNKI_B.pdf"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:47 Dodano załącznik "UWARUNKOWANIA_ZDJECIA_A3.pdf"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:47 Dodano załącznik "UWARUNKOWANIA_WYK_GEZ_A4.pdf"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:47 Dodano załącznik "UWARUNKOWANIA_Analiza_A5.pdf"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:47 Dodano załącznik "UWARUNKOWANIA_A1_A2.pdf"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:46 Dodano załącznik
"Prognoza_oddzialywania_na_srodowisko_zmiana_Studium_Ustron.
pdf"

(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:46 Dodano załącznik "POS_Ustron_czantoria_rys.jpg"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:46 Dodano załącznik "POS_Ustron_centrum_rys.jpg"
(Jarosław Grzybowski)
18.04.2019 11:46 Dodano załącznik "oswiadczenie.jpg"
(Jarosław Grzybowski)