OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr XLI/527/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica, obejmującego obszar oznaczony na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 3 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪    w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

 

Burmistrz Miasta Ustroń

Przemysław Korcz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica
Podmiot udostępniający informację:Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Jarosław Grzybowski
Data publikacji:14.05.2019 10:46
Informację aktualizował:Jarosław Grzybowski
Data aktualizacji:08.06.2019 00:02