OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr ZP.271.3.34.2019

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej przy ulicy Skoczowskiej w Ustroniu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu”

Zakres robót obejmuje:

 1. wykonanie kanału sanitarnego PVC-U dz 200x5,9mm L=100,1m, w tym 8 m przewiertu rurą stalową dz 273 x 7,1 mm,
 2. wykonanie przyłączy kanalizacyjnych z PVC-U dz 160x4,7mm o długości 74,7 m oraz 60 m poza zlewnią kanału głównego.

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiony został w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Janina Korcz,

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31.10.2019 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs ZP.271.3.34.2019 – Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 19.06.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Oferty zostaną ocenione wg następujących kryteriów:

L.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1.

 Cena brutto [Pc1]

90%

90 punktów

2.

Okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

10%

10 punktów

 

Sposób punktacji w ramach kryteriów:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Ocp] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z dwóch czynników, które w przypadku maksimów pozwalają na uzyskanie 100 pkt:

Ocp = Pc1 + Pc2

1. Punktowe Kryterium – cena brutto oferty [Pc1]

Zamawiający przyzna 90 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

Cn

Pc1 = ------- x 90 pkt.

Co

gdzie:

Pc1 – liczba punktów za cenę ofertową brutto

Cn – najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co – cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

2. Punktowe Kryterium – okres gwarancji na przedmiot umowy [Pc2]

 

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji przedmiot umowy wynosi 3 lata od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, a maksymalny 7 lat. Okres gwarancji należy zadeklarować w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przyzna punktację za powyższe kryterium w następujący sposób:

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 7 lat otrzyma - 10,0 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 6 lat otrzyma – 7,5 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 5 lat otrzyma – 5,0 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 4 lat otrzyma – 2,5 pkt

Oferta z okresem gwarancji na przedmiot zamówienia 3 lat otrzyma - 0 pkt

 

UWAGI:

 • Brak deklaracji okresu gwarancji na przedmiot umowy w formularzu ofertowym bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum [tj. 3 lat] albo wskazanie tego okresu mieszczącego się w zakresie pomiędzy 3 a 7 latami, ale nie wpisującego się w żaden z pięciu narzuconych okresów gwarancji [oznaczonych w latach: 3 lub 4 lub 5 lub 6 lub 7] spowoduje odrzucenie oferty.
 • Jeżeli natomiast wykonawca zadeklaruje okres gwarancji na przedmiot umowy powyżej określonego maksimum [tj. 7 lat] dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 7 lat, natomiast w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Miasta Ustroń. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Miasto Ustroń może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Miasta Ustroń. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300, fax +48 33 8579 330,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.34.2019 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, 11.06.2019 r.


 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwiającej odprowadzenie ścieków z posesji przy ul. Skoczowskiej 129 i 131 w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:11.06.2019 11:21
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:15.07.2019 14:02