OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr GU.ZP.271.3.01.2019

Kierownik Jednostki Budżetowej p.n. Gazeta Ustrońska

43-450 Ustroń ul. Rynek 4

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi druku tygodnika „Gazeta Ustrońska” w formacie A4 o objętości 16-20 stron zszytych na papierze kreda 90g matowa.

Wielkość nakładu Zamawiający każdorazowo ustali na siedem dni przed planowanym drukiem i będzie w przedziale 1000 - 2000 egzemplarzy – średnio 1200 egzemplarzy.

Wydrukowaną gazetę Wykonawca dostarczy do siedziby gazety (43-450 Ustroń ul. Rynek 4) na własny koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w Urzędzie Miasta Ustroń, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną: zamowieniapubliczne@ustron.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Katarzyna Raczyńska-Targowska

- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs GU.ZP.271.3.01.2019 – Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”

 

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w Urzędzie Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, biuro nr 2, w terminie do 20.09.2019 r. do godz. 10:00.

Kryteria porównania i oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami (%): CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena brutto za wykonanie zamówienia

C =  ----------------------------------------------------------------------  x 100 pkt

Cena brutto ocenianej oferty

 

Niniejsze ogłoszenie o konkursie ofert nie stanowi żadnego zobowiązania ze strony Jednostki Budżetowej p.n. Gazeta Ustrońska. Takie zobowiązanie powstaje dopiero z chwilą zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. Jednostka Budżetowa p.n. Gazeta Ustrońska może do momentu zawarcia umowy zrezygnować z wykonania zamówienia lub odwołać postępowanie o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny, a oferenci nie mają w takiej sytuacji prawa do żadnego odszkodowania lub innego roszczenia do Jednostki Budżetowej p.n. Gazeta Ustrońska. W opisanej sytuacji oferenci zostaną poinformowani o decyzji Zamawiającego poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Ustroń, dn. 12.09.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Świadczenie usługi drukowania tygodnika „Gazeta Ustrońska”
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:12.09.2019 08:53
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:01.10.2019 14:13