wersja do wydruku Andrzej Gala 26.09.2019 14:21

Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu,

w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), oraz art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Ustroń uchwały nr VIII/107/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Ustroniu Jaszowcu, w rejonie ulic Wczasowej, Turystycznej, Stromej, Skalica i Równica, obejmującego obszar oznaczony na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do przedmiotowego postępowania do dnia 18 października 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

▪    w formie pisemnej do Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    ustnie do protokołu w Wydziale Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, ul. Rynek 1

▪    za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuropodawcze@ustron.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załączniku do Ogłoszenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl. w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Andrzej Gala
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2019 14:21