Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od dnia 7 do 10 października 2019 r. poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej Miasta Ustroń projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019” wraz z formularzem zgłaszania zmian i uwag do projektu. W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki konsultacji społecznycj
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miasta - UM Ustroń
Informację opublikował:Magdalena Kozłowska
Data publikacji:16.10.2019 15:20
Informację aktualizował:Magdalena Kozłowska
Data aktualizacji:16.10.2019 15:21