OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

nr MDSS.ZP.271.3.01.2020

Kierownik Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu ul. Słoneczna 10, 43-450 Ustroń

zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych na potrzeby Miejskiego Domu Starości w Ustroniu zgodnie z formularzem cenowym w następujących ilościach:

Olej napędowy - 2400 litrów

Ilości wskazane w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty są wielkościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie analogicznego zamówienia zrealizowanego w poprzednich 12 miesiącach oraz jako przewidywane zapotrzebowanie na dostawy będące przedmiotem umowy w okresie realizacji umowy. Ilości te przyjęte będą do wyceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, jednakże Zamawiający może zrealizować umowę zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, do wysokości zabezpieczonych w umowie środków, a Sprzedawcy nie służy roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych w formularzu cenowym, który jest załącznikiem do oferty.

Zakup paliwa – tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów. Wykonawca zapewni sprzedaż paliwa dla Zamawiającego w stacji paliw oddalonej w odległości nie większej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Stacja paliw musi być otwarta przez cały tydzień w godzinach minimum od 7:00 do 22:00. Zamawiający dokonywać będzie sukcesywnych zakupów paliw płynnych bezgotówkowo. Wykonawca wyposaży pojazdy Zamawiającego w karty chipowe (każda przypisana do jednego pojazdu), które będą uprawniać jej posiadacza do zakupu odpowiedniego paliwa. Na karcie będą zapisane informacje niezbędne do dokonania zakupu bezgotówkowego paliwa takie jak: marka i rodzaj pojazdu, nr rejestracyjny pojazdu oraz rodzaj paliwa.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia oraz w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera

Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:

Konkurs MDSS.ZP.271.3.01.2020 – Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450 Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 04.12.2019 r. do godz. 10:00.

Opis sposobu obliczania ceny:

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Wykonawca określi zaproponowany upust od ceny jednego litra paliwa płynnego, w formie:

- upustu określonej kwoty pieniężnej od ceny paliwa płynnego

np. cena litra etyliny 4,80 zł/ litr upust 0,05 gr. cena po zastosowanym upuście 4,75 zł/ litr,

 

lub upustu procentowego od ceny 1 litra paliwa płynnego.

np. cena litra etyliny 4,80 zł / litr upust 5% cena po zastosowanym upuście 4,56 zł / litr.

 

Upust określony przez Wykonawcę zostanie ustalony na okres określony w umowie i nie będzie podlegał zmianie, a cena 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszana o zastosowany przez Wykonawcę upust.

Wszystkie inne prace towarzyszące przy realizacji zamówienia (personel, zakup paliwa itp.) należy ująć w cenach jednostkowych paliw.

 

Kryteria porównania i oceny ofert:

Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa [Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na uzyskanie 100 pkt.

Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt

gdzie:

Pc - liczba punktów

Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia

Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej

 

Informacja dotycząca RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu, 43-450 Ustroń, ul. Słoneczna 10, tel. +48 33 854 12 15,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu jest Pan Michał Glajc, kontakt: iodo2@uodo.ustron.pl,, tel. +48 33 8579 333,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr MDSS.ZP.271.3.01.2020 pn. Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000 euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Ustroń, dnia 26.11.2019 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywny zakup paliwa na potrzeby Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:26.11.2019 12:20
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:26.11.2019 12:20