O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr XLI/527/2018 z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu,

w dniach pracy urzędu od 9 grudnia 2019 r. do 16 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1, w Wydziale Architektury i Gospodarki Gruntami (pokój nr 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 r. w Sali Sesyjnej o godzinie 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone są informacje o dokumentach:

-    o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Ustroniu w rejonie góry Równica,

-    o  prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Ustroń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Ustroń.

Informację o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczono w załączniku do Obwieszczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ustroń www.ustron.bip.info.pl. w zakładce Obwieszczenia i komunikaty.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Wydział Architektury i Gospodarki Gruntami - UM Ustroń
Informację opublikował:Andrzej Gala
Data publikacji:28.11.2019 15:45
Informację aktualizował:Andrzej Gala
Data aktualizacji:09.12.2019 10:11