08/01/2020    S5    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Ustroń: Elektroniczne tablice informacyjne

2020/S 005-006266

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustron.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ustron.bip.info.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wykonanie e-tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, dział...

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.04.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48813100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę i zainstalowanie 10 kpl. tablic elektronicznych (zwanych dalej e-Tablica), których celem jest wizualizacja plakatów, informacji i komunikatów (powiadomień i ostrzeżeń Centrum Zarządzania Kryzysowego) dla mieszkańców i turystów w wersji elektronicznej,

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód (w zakresie montażu tablic – podłączenia do prądu tablic, udostępnienia podlicznika prądu),

3) zapewnienie dostępu do Internetu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
48821000
51300000
72000000
72200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

 

miasto Ustroń

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe śląskie, działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę i zainstalowanie 10 kpl. tablic elektronicznych (zwanych dalej e-Tablica), których celem jest wizualizacja plakatów, informacji i komunikatów (powiadomień i ostrzeżeń Centrum Zarządzania Kryzysowego) dla mieszkańców i turystów w wersji elektronicznej,

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód (w zakresie montażu tablic – podłączenia do prądu tablic, udostępnienia podlicznika prądu),

3) zapewnienie dostępu do Internetu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ

 

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

 

Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

 

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN.

 

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie ww. warunku Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie i montażu e-Tablic lub totemów lub wyświetlaczy informacji turystycznych wraz z ich wdrożeniem i serwisem o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Uwagi:

1) Pod pojęciem wdrożenie Zamawiający rozumie usługę polegającą na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.

2) Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać zakres dostaw odpowiadających zakresowi warunku.

3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

 

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

 

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

 

Urząd Miasta Ustroń, adres: ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, sala sesyjna, pok. nr 1, POLSKA.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1. i 2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/01/2020
 
 
 
 
07/02/2020    S27    Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Ustroń: Elektroniczne tablice informacyjne

2020/S 027-061696

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 005-006266)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Ustroń
Adres pocztowy: Rynek 1
Miejscowość: Ustroń
Kod NUTS: PL225
Kod pocztowy: 43-450
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Józef Kuczera
E-mail: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Tel.: +48 338579300
Faks: +48 338579330

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.ustron.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Dział...

 

Numer referencyjny: ZP.271.1.04.2020
II.1.2)Główny kod CPV
48813100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) dostawę i zainstalowanie 10 kpl. tablic elektronicznych (zwanych dalej e-Tablica), których celem jest wizualizacja plakatów, informacji i komunikatów (powiadomień i ostrzeżeń Centrum Zarządzania Kryzysowego) dla mieszkańców i turystów w wersji elektronicznej,

2) uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód (w zakresie montażu tablic – podłączenia do prądu tablic, udostępnienia podlicznika prądu),

3) zapewnienie dostępu do Internetu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1 do SIWZ.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/02/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 005-006266

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie ww. warunku Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie i montażu e-Tablic lub totemów lub wyświetlaczy informacji turystycznych wraz z ich wdrożeniem i serwisem o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Uwagi:

1) Pod pojęciem wdrożenie Zamawiający rozumie usługę polegającą na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także migracji danych oraz testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.

2) Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać zakres dostaw odpowiadających zakresowi warunku.

3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

 

Powinno być:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 2 zamówienia związane z przedmiotem zamówienia oraz do niego proporcjonalne.

Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie ww. warunku Zamawiający rozumie zamówienia polegające na dostawie i montażu e-Tablic lub totemów lub wyświetlaczy, których celem test wizualizacja plakatów, informacji i komunikatów wraz z ich wdrożeniem i serwisem o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że zamówienia zostały wykonane należycie.

Uwagi:

1) Pod pojęciem wdrożenie Zamawiający rozumie usługę polegającą na instalacji i dostosowaniu oprogramowania do wymagań użytkownika, a także testowaniu i uruchomieniu systemu informatycznego.

2) Jeżeli zakres dostaw przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że dostawy zostały wykonane w sposób należyty jest szerszy od powyżej określonego przez Zamawiającego należy w wykazie dostaw podać zakres dostaw odpowiadających zakresowi warunku.

3) Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać że podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

5) Pod pojęciem serwis Zamawiający rozumie usługę polegającą na sukcesywnym usuwaniu nieprawidłowego działania sprzętu lub oprogramowania (wad, błędów, itp.) świadczoną przez okres co najmniej 1,5 roku.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona powyższego warunku, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1. wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy- wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

 

Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:

 

nie

 

Powinno być:

 

024G/17 „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowany z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014–2020 osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

 

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400 000,00 PLN.

 

Powinno być:

 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że:

1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na realizację niniejszego zamówienia publicznego w wysokości co najmniej 400.000,00 zł

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona powyższych warunków, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

Ad 1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt 6.2.2. SIWZ.

Ad 2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

 

Numer sekcji: IV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 08:00
Powinno być:
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 08:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 12/02/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/02/2020
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

1. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie nie krótszym niż 10 dni, następujących oświadczeń i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Załącznik nr 8,

3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – Załącznik nr 9.

2. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, zaświadczeń niezależnych podmiotów uprawnionych do kontroli jakości potwierdzających, że dostarczane produkty (tablice LED) odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub parametrom tj.:

— wyniki badań odporności na udar mechaniczny ekranów LED wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze,

— wyniki badań odporności na opady atmosferyczne, wilgoć, zbieranie się pary wodnej wewnątrz i zapylenie, ekranów LED wykonane przez akredytowane laboratorium badawcze.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie e-Tablic w ramach projektu pn. „Cyfrowy Ustroń – informacje na wyciagnięcie ręki” współfinansowanego z Unii Europejskiej RPO WSL na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działania 2.1 Wsparcie Rozwoju cyfrowych usług publicznych
Podmiot udostępniający informację:Zamówienia Publiczne - UM Ustroń
Informację opublikował:Józef Kuczera
Data publikacji:08.01.2020 09:35
Informację aktualizował:Józef Kuczera
Data aktualizacji:10.03.2020 09:08